CHÚA NHẬT 19

NGÀY TRONG TUẦN THƯỜNG NIÊN

TIỀN XƯỚNG THÁNH CA TIN MỪNG

Kinh Chiều I

  1. Sau khi giải tán dân chúng, Chúa Giê-su lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến, Người vẫn ở đó một mình.
  2. Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi không lôi kéo người ấy. Còn tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết.
  3. Chúa nói : “Kho tàng anh em để đâu, thì lòng trí anh em cũng để đó.”

Kinh Sáng

  1. Thấy các môn đệ đang sợ hãi, Chúa Giê-su nói với họ rằng : “Cứ bình tĩnh, chính Thầy đây, đừng sợ !”
  2. Thật, tôi bảo thật các ông : Ai tin vào tôi, sẽ được sống muôn đời ! Ha-lê-lui-
  3. Phúc cho đầy tớ nào khi Chúa đến gõ cửa mà thấy còn tỉnh thức.

Kinh Chiều II

  1. Ông Phê-rô thưa cùng Chúa : “Thưa Thầy, xin Thầy truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Thầy.” Khi ông sắp chìm, Chúa Giê-su đưa tay nắm lấy ông và bảo : “Người đâu mà kém tin như vậy ! Sao lại hoài nghi ?”
  2. Đây là bánh từ trời xuống ai ăn bánh này sẽ không phải chết.
  3. Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn.

LỜI NGUYỆN

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con đã được phúc gọi Chúa là Cha, xin cho chúng con ngày càng thêm lòng hiếu thảo, hầu đáng được hưởng gia nghiệp Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin