NGHI THỨC KHẤN TẠM

I. CUỘC RƯỚC NHẬP LỄ

– Thứ tự đoàn rước như sau: 1. Bình hương, 2. Thánh Giá và đèn hầu (hoặc nến cao), 3. Sách Tin Mừng, 4. Các Tập sinh xin khấn tạm, 5. Các Linh mục đồng tế, 6. Chủ tế và hai thầy Phó tế (nếu không có Phó tế thì hai thầy giúp lễ) phụ ngài. (Trong khi đi rước, cộng đoàn đứng, ca đoàn hát bài thích hợp).

– Tới cung thánh, các Tập sinh xin khấn tạm cúi bái bàn thờ rồi về chỗ dành riêng.

– Khi cử hành lễ khấn vào Chúa Nhật hoặc lễ trọng về Chúa, về Đức Trinh Nữ Maria hay các thánh trổi trang về đời tu trì, thì dùng các lời nguyện và các bài lễ của ngày lễ hôm đó. Các bài đọc lấy từ những bài đã được chỉ định dùng cho những ngày lễ hôm đó, cũng có thể lấy một bài đọc (bài đọc II) về lễ khấn[1].

II. LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ

Chủ tế: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa, chính nhờ Chúa ban ơn soi sáng, anh em chúng con đây đã quyết tâm theo Đức Kitô và sống gần gũi Người hơn nữa. Chúa đã dẫn đưa những người anh em này đến chặng đường hiện tại, xin cũng ban cho họ hiến trọn cuộc đời cho Chúa mà không ngần ngại so đo. Chúng con cầu xin…

III. PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

BÀI ĐỌC I

St 12,1-4a
1Sm 3,1-10
1 V 19,4-9a.11-15a
1 V 19,16b.19-21
Dc 2,8-14
Dc 8,6-7
Is 44,1-5
Is 61,9-11
Gr 31,31-37
Hs 2,16.21-22

ĐÁP CA

Tv 23,1-2.3-4a.5-6 (Đ.x. c.6)
Tv 26,1.4.5.8b-9abc và 11 (Đ. c.8b)
Tv 32,2-3.4-5.11-12.13-14.18-19.20-21 (Đ. c.12b
Tv 33,2-3.4-5.6-7.8-9 (Đ. c.2a hoặc c.9a)
Tv 33,10-11.12-13.14-15.17 và 19 (Đ. c.2a hoặc c.9a)
Tv 39,2 và 4ab.7-8a.8b-9.10.12 (Đ. x. c.8a và 9a)
Tv 44,11-12.14-15.16-17 (Đ. x. Mt 25,6)
Tv 62,2.3-4.5-6.8-9 (Đ. x. c.2)
Tv 83,3.4.5-6a và 8a (Đ. c.2)
Tv 99,1-2.3.4.5 (Đ. c.2b)

BÀI ĐỌC II  

Cv 2,42-47
Cv 4,32-35
Rm 6,3-11
Rm 12,1-13
1 Cr 1,22-31
1 Cr 7,25-35
Ep 1,3-14
Pl 2,1-4
Pl 3,8-14
Cl 3,1-4
Cl 3,12-17
1 Tx 4,1-3a.7-12
1 Pr 1,3-9
1 Ga 4,7-16
Kh 3,14b.20-22
Kh 22,12-14.16-17.20

TUNG HÔ TIN MỪNG

Tv 132,1
x. Mt 11,25
Lc 11,28
Ga 13,34
Ga 15,5
2 Cr 8,9
Gl 6,14
x. Pl3,8-9

TIN MỪNG            

Mt 5,1-12a
Mt 11,25-30
Mt 16,24-27
Mt 19,3-12
Mt 19,16-26
Mt 25,1-13
Mc 3,31-35
Mc 10,24b-30
Lc 1,26-38
Lc 9,57-62
Lc 10,38-42
Lc 11,27-28
Ga 12,24-26
Ga 15,1-8
Ga 15,9-17
Ga 17,20-26

IV. NGHI THỨC KHẤN TẠM

– Sau Tin Mừng (hoặc bài diễn giải Tin Mừng), chủ sự ra ghế chủ tọa. Tập sư giới thiệu các Tập sinh xin khấn tạm.

– Nếu chủ sự là Giám mục hay Viện phụ, thì đội mũ Mitra trong cả nghi thức, nhưng cất mũ Mitra khi đọc các lời nguyện.

1. GIỚI THIỆU

– Tập sư tiến ra và giới thiệu các Tập sinh xin khấn tạm.

Tập sư: Kính trình Viện phụ (Viện trưởng), (các) Tập sinh sau đây đã mãn khóa tập, nay xin tuyên khấn tạm.

Chủ sự: Xin cha mời (các) Tập sinh đó lên.

– Tập sư gọi tên từng Tập sinh xin khấn. Nghe tên mình, Tập sinh đứng lên và thưa.

Tập sư: Thầy Maria…

Tập sinh: Thưa, con đây. 

– Thưa xong, (các) Tập sinh tiến lên trước chủ sự, cúi chào và quỳ.

Chủ sự: (Các) con thân mến! (Các) con xin Thiên Chúa và Hội Thánh điều gì?

Tập sinh: Thưa cha, con xin tuyên khấn để được thánh hiến cho Thiên Chúa, trong Đan viện này.

Cộng đoàn: Tạ ơn Chúa.

2. HUẤN TỪ VÀ THẨM VẤN

– Chủ sự ban huấn từ. Sau huấn từ ngài hỏi (các) Tập sinh.

Chủ sự: (Các) con thân mến! Khi lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy, (các) con đã được thánh hiến cho Thiên Chúa bởi nước và Thánh Thần, (các) con có muốn kết hiệp với Người cách mật thiết hơn bằng một danh hiệu mới do việc khấn dòng không?

Tập sinh: Thưa cha, con muốn.

Chủ sự: Để được hoàn toàn theo Đức Kitô, (các) con có muốn giữ đức Khiết Tịnh vì Nước Trời, tự nguyện sống Khó Nghèo và Vâng Phục như của lễ dâng lên Thiên Chúa, gắn bó với cộng đoàn qua lời khấn Vĩnh Cư và hướng tới đức ái hoàn hảo bằng lời khấn Canh Tân không?

Tập sinh: Thưa cha, con muốn.

Chủ sự: (Các) con có muốn sống hoàn toàn cho Thiên Chúa trong cô tịch và thinh lặng, trong việc chuyên cần cầu nguyện và hoan hỷ hy sinh, để tham gia vào việc cứu rỗi những người chưa nhận biết Chúa không?

Tập sinh: Thưa cha, con muốn.

Chủ sự: Xin Thiên Chúa hoàn tất điều Người đã khởi sự nơi (các) con.

Cộng đoàn: Amen.

– Sau khi thẩm vấn, cộng đoàn đứng, Tập sinh vẫn quỳ.

3. LỜI NGUYỆN

– Chủ sự đứng, dang tay đọc lời nguyện.

Chủ sự: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa, xin đoái nhìn đến (các) tôi tớ Chúa đây, hôm nay trước mặt Hội Thánh, (các) tôi tớ Chúa khấn giữ các Lời Khuyên Phúc Âm để  theo Đức Kitô, trong đời sống đan tu theo Tu Luật Thánh Phụ Biển Đức. Xin thương cho đời sống của (các) tôi tớ Chúa đây làm vinh danh Chúa, đồng thời mưu ích cho phần rỗi muôn dân. Chúng con cầu xin…

Cộng đoàn: Amen.

4. TUYÊN KHẤN TẠM

– Chủ sự và cộng đoàn ngồi. Từng Tập sinh đứng và công khai đọc bản tuyên khấn. Nếu số Tập sinh đông, có thể tùy nghi cùng đọc chung bản tuyên khấn, mỗi người xướng tên riêng của mình như sau: Con là Maria … và cùng đọc: “Để đáp lại tình yêu của Chúa…”

– Khi Tập sinh đọc bản tuyên khấn, nếu Viện phụ nhận lời khấn thì ngài ngồi cầm gậy[2].

BẢN TUYÊN KHẤN TẠM

Con là Maria……………

Để đáp lại tình yêu của Chúa, Đấng đã đoái thương gọi con và để tham gia vào việc cứu rỗi những người chưa nhận biết Chúa, con tuyên khấn KHIẾT TỊNH, KHÓ NGHÈO, VÂNG PHỤC, VĨNH CƯ và CANH TÂN theo Tu Luật Thánh Phụ Biển Đức và Hiến Pháp Hội Dòng Xitô Thánh Gia, trong thời hạn ba năm, trong Đan viện Thánh Mẫu… đã được thiết lập để tôn kính Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, trước tôn nhan Thiên Chúa Ba Ngôi, cùng sự chứng giám của các Thánh có hài cốt tại đây, với sự hiện diện của cha… Viện phụ (Viện trưởng) đan viện này và toàn thể cộng đoàn.

Làm tại Đan viện……………………………
Ngày …. tháng … năm….
Ký tên

– Đọc bản tuyên khấn xong, tân Đan sĩ khấn tạm cúi chào chủ sự, rồi đem bản tuyên khấn đến trước hài cốt các thánh, quỳ ký tên, sau đó đến trao vào tay Viện phụ (Viện trưởng).

5. LÀM PHÉP VÀ TRAO TU PHỤC

– Chủ sự làm phép tu phục. Cộng đoàn đứng, tân Đan sĩ khấn tạm quỳ.

Chủ sự: Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa.

Cộng đoàn: Là Đấng tạo thành trời đất.

Chủ sự: Chúa ở cùng anh chị em.

Cộng đoàn: Và ở cùng cha.

Lời nguyện

Chủ sự: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa là Đấng đã cho Con Chúa mặc thân xác hay chết trong lòng thanh khiết của Đức Trinh Nữ Maria. Xin Chúa làm phép + và thánh hóa các tu phục này, để (các) tôi tớ Chúa đây khi mặc tu phục này ở trần gian, được mang dấu ấn Đức Kitô Phục Sinh và đáng nhận lãnh phúc trường sinh. Chúng con cầu xin…

Cộng đoàn: Amen.

– Chủ sự rảy nước thánh trên tu phục.

–  Chủ sự và cộng đoàn ngồi.

– Từng tân Đan sĩ khấn tạm tiến lên quỳ trước mặt chủ sự để lãnh tu phục.

– Chủ sự cởi tu phục tập sinh và mặc tu phục mới cho tân Đan sĩ khấn tạm và nói.

Chủ sự: Con hãy cởi bỏ con người cũ nơi con.

Khấn sinh: Amen.

Chủ sự: Con hãy mặc con người mới theo hình ảnh Đức Kitô.

Khấn sinh: Amen.

– Cộng đoàn có thể hát bài ca thích hợp.

– Mặc tu phục xong, cộng đoàn đứng, các tân Đan sĩ khấn tạm quỳ.

6. LỜI NGUYỆN CHÚC LÀNH

Chủ sự: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa, nhờ lời bầu cử của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh, xin Chúa nhậm lời dân Chúa nguyện cầu, ban đầy tràn Thánh Thần Chúa trên (các) anh em chúng con đây mà Chúa đã đoái thương kêu gọi bước theo Đức Kitô, để (các) tôi tớ Chúa nhiệt thành thi hành những điều mình vừa tuyên khấn. Chúng con cầu xin…

Cộng đoàn: Amen.

– Nghi thức Khấn Tạm kết thúc. Đọc Kinh Tin Kính nếu là Chúa Nhật và Lễ Trọng, nhưng không có lời nguyện tín hữu[3].

V. PHỤNG VỤ THÁNH THỂ

– Phần chuẩn bị dâng lễ vật, ca đoàn hát ca tiến lễ.

– Sau phần dâng lễ vật, xông hương và rửa tay, chủ sự trở vào giữa bàn thờ, quay về phía cộng đoàn, dang tay và nói:

Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.

– Cộng đoàn đứng lên và thưa:

Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay cha, để ca tụng tôn vinh danh Chúa, và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể Hội Thánh Người.

1. LỜI NGUYỆN TIẾN LỄ

– Sau đó, chủ sự dang tay đọc lời nguyện tiến lễ:

Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa, xin chấp nhận của lễ và lời cầu chúng con dâng lên Chúa cùng với lời tuyên khấn tạm của anh em chúng con. Xin Chúa rộng tay giáng phúc cho những hoa quả đầu tiên này, để những hoa quả sẽ thâu lượm được trong tương lai còn đẹp đẽ tốt lành hơn nữa. Chúng con cầu xin…

Cộng đoàn: Amen.

2. KINH TIỀN TỤNG

– Chủ sự đọc kinh tiền tụng:

X. Chúa ở cùng anh chị em.

Đ. Và ở cùng cha.

X. Hãy nâng tâm hồn lên.

Đ. Chúng con đang hướng về Chúa.

X. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.

Đ. Thật là chính đáng.

– Chủ sự:

Lạy Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo, và đem lại ơn cứu độ cho chúng con, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Người tựa đoá hoa tinh tuyền, sinh ra từ lòng Đức Trinh Nữ. Người đã từng dạy chúng con rằng: ai giữ lòng trong sạch thì thật có phúc; và nếp sống của Người cũng nêu cao gương mẫu tuyệt vời về đức khiết tịnh, Người vẫn mong ước làm theo thánh ý, và khi vâng lời cho đến chết vì chúng con, Người đã hiến dâng chính mình làm của lễ toả hương thơm ngào ngạt đẹp lòng Cha, Người đã dành riêng cho mình những ai vì Cha mà từ bỏ mọi sự dưới đất để phục vụ Cha là Đấng uy linh cao cả, và Người bảo đảm là họ sẽ tìm được kho báu trên trời.

Vì thế, hiệp với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng Cha và tung hô rằng:

– Tất cả cùng hát:

Thánh! Thánh! Thánh…

3. KINH NGUYỆN THÁNH THỂ II

 – Chủ sự dang tay đọc:

Lạy Chúa, Chúa thật là Ðấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện.

– Chủ sự và các linh mục đồng tế, sáp hai bàn tay lại, đặt trên lễ vật và đọc:

Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hoá những của lễ này,

– Chắp tay rồi đọc tiếp:

để trở nên cho chúng con,

– Chủ sự làm một dấu thánh giá trên cả bánh và chén thánh khi đọc:

Mình và + Máu Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình,

– Chủ sự cầm lấy bánh, nâng lên khỏi bàn thờ một chút và đọc tiếp:

Người cầm lấy bánh, tạ ơn,

bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói:

– Hơi cúi mình

TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ ĂN:
VÌ NÀY LÀ MÌNH THẦY,
SẼ BỊ NỘP VÌ CÁC CON.

– Chủ sự cầm bánh đã truyền phép, nâng lên cho cộng đoàn thấy, rồi lại đặt xuống trên đĩa thánh và cúi mình sâu thờ lạy.

– Rồi đọc tiếp:

Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối,

– Chủ sự cầm chén thánh, nâng lên khỏi bàn thờ một chút và đọc tiếp:

Người cầm lấy chén, cũng tạ ơn,

trao cho các môn đệ mà nói:

– Hơi cúi mình

TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ UỐNG:
VÌ NÀY LÀ CHÉN MÁU THẦY,
MÁU GIAO ƯỚC MỚI VÀ VĨNH CỬU,
SẼ ĐỔ RA CHO CÁC CON
VÀ NHIỀU NGƯỜI ĐƯỢC THA TỘI.
CÁC CON HÃY LÀM VIỆC NÀY MÀ NHỚ ĐẾN THẦY.

– Chủ sự nâng chén thánh lên cho cộng đoàn thấy, rồi lại đặt xuống khăn thánh và cúi mình sâu thờ lạy.

– Rồi xướng:

Ðây là mầu nhiệm đức tin.

– Cộng đoàn tung hô theo:

Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết, và tuyên xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến.

– Hoặc:

Lạy Chúa, mỗi lần ăn bánh và uống chén này, chúng con loan truyền Chúa chịu chết, cho tới khi Chúa đến.

– Hoăc:

Lạy Chúa Cứu Thế, Chúa đã dùng thánh giá và sự phục sinh của Chúa để giải thoát chúng con, xin cứu độ chúng con.

– Chủ sự và đoàn đồng tế cùng dang tay đọc:

Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ Con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước Tôn Nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần Mình và Máu Ðức Kitô, được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.

– Đồng tế I dang tay đọc:

Lạy Chúa, xin nhớ Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn Hội Thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng T…, Đức Giám Mục T… chúng con *[1] và toàn thể hàng giáo sĩ.

– Sau ý cầu nguyện cho Đức Thánh Cha,… chủ sự đọc một trong các mẫu lời cầu dưới đây để cầu cho các tân Đan sĩ.

Nam đan sĩ: Lạy Cha, xin nhớ đến (những) người anh em đan sĩ ngày hôm nay tận hiến cho Cha. Xin cho họ (thầy) sống với Cha hết tình con thảo và đem hết cuộc đời làm rạng danh Cha.

Nữ đan sĩ: Xin Cha thương đến (các) người chị em chúng con đã vì Cha mà từ bỏ tất cả. Xin cho họ (chị) một niềm tin sống động để họ (chị) tìm thấy Cha trong muôn vật muôn loài, và đem hết sức mình đáp lại nhu cầu của anh chị em.

– Sau lời cầu cho các tân đan sĩ, đồng tế II dang tay đọc:

Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa.

Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời, cùng với Ðức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Cả Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các Thánh Tông Ðồ, và toàn thể các Thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các Ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa,

– Chắp tay

nhờ Ðức Giêsu Kitô, Con Chúa.

– Chủ sự cầm đĩa thánh có bánh thánh và chén thánh, nâng cả hai lên và đọc:

Chính nhờ Người, với Người và trong Người, mà mọi danh dự và vinh quang đều qui về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.

– Cộng đoàn tung hô:

Amen.

VI. NGHI THỨC HIỆP LỄ

Ðặt chén thánh và đĩa thánh xuống, chủ sự chắp tay đọc:

Vâng lệnh Chúa Cứu Thế, và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:

– Chủ sự dang tay và cùng với cộng đoàn đọc tiếp:

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con; xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.

Chủ sự dang tay đọc một mình:

Lạy Chúa , xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, Chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc, và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, Ðấng Cứu Ðộ chúng con.

– Chắp tay.

– Công đoàn tung hô kết thúc lời nguyện:

Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.

– Chủ tế dang tay, đọc rõ tiếng:

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các Tông đồ rằng: “Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con”. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa; xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa.

– Chắp tay

Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

– Cộng đoàn thưa:

Amen.

– Chủ sự quay về phía cộng đoàn và nói đang khi dang tay rồi chắp lại:

Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.

– Cộng đoàn thưa:

Và ở cùng cha.

– Tùy nghi, chủ sự hoặc phó tế nói:

Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.

– Mọi người theo thói quen địa phương, chúc bình an, bày tỏ sự hiệp thông và tình thương mến dối với nhau. Chủ sự chúc bình an cho phó tế hay cho thừa tác viên.

– Rồi chủ sự cầm lấy bánh thánh, bẻ ra trên đĩa thánh, lấy một miếng nhỏ bỏ vào chén thánh và đọc thầm:

Xin cho việc hòa Mình và Máu Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng con mà chúng con sắp lãnh nhận đem lại cho chúng con sự sống muôn đời.

– Trong khi đó hát hoặc đọc:

Lạy Chiên Thiên Chúa, Ðấng xóa tội trần gian: xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, Ðấng xóa tội trần gian: xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, Ðấng xóa tội trần gian: xin ban bình an cho chúng con.

– Nếu việc bẻ bánh kéo dài, có thể lặp lại nhiều lần “Lạy Chiên Thiên Chúa…”, nhưng lần cuối cùng vẫn kết “xin ban bình an cho chúng con”.

– Chủ sự chắp tay đọc thầm:

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, bởi thánh ý Chúa Cha và nhờ sự hợp tác của Chúa Thánh Thần, Chúa đã chết để ban cho thế gian được sống, xin dùng Mình và Máu Thánh Chúa đây cứu con khỏi mọi tội lỗi và mọi sự dữ; xin cho con hằng tuân giữ giới răn Chúa, và đừng để con lìa xa Chúa bao giờ.

– Hoặc:

Lạy Chúa Giêsu Kitô, con sắp rước Mình và Máu Thánh Chúa, xin đừng để con vì thế mà bị xét xử và luận phạt, nhưng nhờ lòng Chúa nhân từ, xin che chở và cứu chữa hồn xác con.

– Chủ sự cúi mình, rồi cầm bánh thánh nâng lên trên đĩa thánh hay chén thánh, quay về phía cộng đoàn đọc rõ tiếng:

Ðây Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.

– Chủ sự đọc chung với cộng đoàn một lần:

Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.

– Chủ sự đọc thầm:

Xin Mình Thánh Chúa Kitô gìn giữ con, cho con được sống muôn đời.

– Chủ sự cung kính rước Mình Thánh. Rồi cầm chén và đọc thầm:

Xin Máu Thánh Chúa Kitô gìn giữ con, cho con được sống muôn đời.

– Chủ tế cung kính rước Máu Thánh. Rồi cầm đĩa thánh hoặc bình đựng Mình Thánh đi đến với những người rước lễ, nâng Bánh Thánh lên một chút trước mặt từng người và nói:

Mình Thánh Chúa Kitô.

– Người rước lễ thưa: Amen và rước lễ.

– Nếu phó tế và các thừa tác viên khác cho rước lễ thì cũng làm như vậy.

– Nếu cho rước lễ dưới hai hình thì giữ như luật dạy.

– Trong lúc chủ sự rước lễ thì bắt đầu hát ca hiệp lễ.

– Cho rước lễ xong, chủ sự hoặc phó tế hoặc thầy (đã lãnh tác vụ) giúp lễ lau chén đĩa thánh gạt vào chén thánh rồi tráng chén thánh. Trong lúc tráng chén thánh, chủ sự đọc thầm:

Lạy Chúa, miệng chúng con vừa rước Mình và Máu Chúa, xin cho chúng con tiếp nhận với tâm hồn trong sạch, và xin cho ân huệ đời này trở nên linh dược cho chúng con được sống muôn đời.

Chủ sự có thể trở về ghế. Tùy nghi giữ thinh lặng thánh trong ít phút, cũng có thể hát hoặc đọc thánh vịnh, thánh ca tạ ơn, hay thánh thi.

VII. LỜI NGUYỆN VÀ NGHI THỨC KẾT LỄ.

1. LỜI NGUYỆN HIỆP LỄ

– Chủ sự và cộng đoàn đứng.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

– Mọi người cùng với chủ sự thinh lặng giây lát, trừ khi đã giữ thinh lặng trước rồi, đoạn chủ sự dang tay đọc lời nguyện hiệp lễ:

Lạy Chúa, Mình và Máu Thánh Đức Kitô đã đem lại chúng con niềm vui khôn tả. Xin ban cho anh (chị) em chúng con nhờ đó tìm được sức mạnh tinh thần để giữ trọn những gì họ tuyên khấn và hiến thân phục vụ với một tâm hồn thực sự tự do. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

– Cộng đoàn thưa:

Amen.

2. PHÉP LÀNH KẾT LỄ

– Sau lời nguyện hiệp lễ, các tân đan sĩ lên quỳ giữa cung thánh. Chủ sự và cộng đoàn đứng. Chủ sự dang tay chào:

Chúa ở cùng anh chị em.

– Cộng đoàn thưa:

Và ở cùng cha.

– Phó tế, hoặc khi không có phó tế thì chính chủ sự mời gọi cộng đoàn: Anh chị em hãy cúi mình đón nhận phép lành. Rồi chủ sự dang hai tay trên cộng đoàn, đọc công thức ban phép lành và mọi người thưa: Amen.

Mẫu 1[4]

Chủ tế: Xin Thiên Chúa, Đấng tác thành mọi công việc và nghĩa vụ, tuôn đổ đầy tràn ơn bởi trời trên (các) con, để (các) con lấy việc lành và sự thánh thiện của đời sống mà làm phát triển Hội Thánh Người.

Cộng đoàn: Amen.

Chủ tế: Xin Thiên Chúa làm cho (các) con trở nên nhân chứng và biểu hiệu tình yêu Chúa trước mặt mọi người.

Cộng đoàn: Amen.

Chủ tế: Xin Thiên Chúa, Đấng đã đoái thương kêu gọi (các) con hoàn toàn theo Đức Kitô ở dưới đất cũng lấy lòng nhân từ đón nhận (các) con vào Nước Trời.

Cộng đoàn: Amen.

Chủ tế: Cùng với tất cả anh chị em tham dự thánh lễ này. Xin Thiên Chúa Toàn Năng là Cha + và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.

Cộng đoàn: Amen.

Mẫu 2[5]:

Chủ tế: Thiên Chúa đã soi sáng cho anh (chị) em biết thiết tha mong mỏi sống trọn lành: Xin Người làm cho anh (chị) em được bền chí kiên tâm để trung thành giữ vững những điều đã tuyên khấn.

Cộng đoàn: Amen.

Chủ tế: Anh (chị) em đã chọn con đường hẹp: Xin Thiên Chúa giúp anh (chị) em vững bước trên con đường ấy, vừa hoan hỷ theo chân Đức Kitô, vừa cùng nhau gánh vác cuộc đời.

Cộng đoàn: Amen.

Chủ tế: Xin Thiên Chúa nhân từ liên kết anh (chị) em thành một gia đình được Thánh Danh quy tụ, để cộng đoàn anh (chị) em phản ánh tình thương của Đức Kitô.

Cộng đoàn: Amen.

Chủ tế: Còn tất cả anh chị em tham dự thánh lễ này: Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha + và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.

Cộng đoàn: Amen.

– Rồi phó tế hoặc linh mục chắp tay quay về phía cộng đoàn tuyên bố:

Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an.

Cộng đoàn: Tạ ơn Chúa.

– Sau lời giải tán, ca đoàn hát bài ca về Đức Mẹ hay bài nào thích hợp.

 ————————-

[1] Có thể nêu tên Giám Mục Phó và Phụ tá hay Giám Mục khác như Quy chế Sách Lễ Roma, số 149 ghi chú.

[1] x. Sách Lễ Roma, tr 843 và Nghi thức Giám mục số 771-772

[2] Cistercian Ritual, 1998, phần nghi thức khấn, số 28

[3] Sách Nghi Thức Giám Mục, số 786; Cistercian Ritual, 1998, phần nghi thức khấn trọng, số 34.

[4] The Rites of the Catholic Church as… Phần nghi thức khấn trọng, số 76.

[5] Sách Lễ Roma, tr 874, Thánh Lễ Tuyên Khấn Sống Bậc Tu Trì

(Cử hành tại nhà nguyện, lúc thuận tiện)

1. KHAI MẠC

– Khi cộng đoàn quy tụ đông đủ, chủ sự mang dây Stola, cùng với những người phụ giúp tiến ra quỳ gối trước Thánh Giá hoặc Bàn Thờ và làm dấu Thánh Giá khai mạc.

Chủ sự: Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần.

Cộng đoàn: Amen.

– Cộng đoàn hát Kinh Chúa Thánh Thần. Sau đó, chủ sự tiến về ghế chủ tọa.

2. GIỚI THIỆU KHẤN SINH

– Chủ sự, khấn sinh và cộng đoàn ngồi.

– Tập sư tiến ra và giới thiệu (các) khấn sinh xin gia hạn lời khấn tạm.

Tập sư: Kính trình Viện phụ (cha Viện trưởng) có (các) khấn sinh sau đây đã mãn thời gian khấn tạm, nay xin gia hạn lời khấn tạm.

Chủ sự: Xin cha mời các khấn sinh đó lên.

– Tập sư gọi tên từng khấn sinh. Nghe tên mình, khấn sinh đứng lên và thưa. 

Tập sư: Thầy (Chị) Maria…

Khấn sinh: Thưa, con đây.

– Rồi từng khấn sinh tiến lên trước chủ sự cúi chào và quỳ xuống.

– Sau khi (các) khấn sinh đã quỳ ổn định, chủ sự ban huấn từ.

3. HUẤN TỪ VÀ THẨM VẤN

– Chủ sự ban huấn từ. Sau huấn từ, ngài hỏi các khấn sinh

Chủ sự: Các con xin khấn gia hạn thân mến! Để được hoàn toàn theo Đức Kitô, các con có muốn tuân giữ đức Khiết Tịnh vì Nước Trời, tự nguyện sống Khó Nghèo và Vâng Phục như của lễ dâng lên Thiên Chúa, gắn bó với cộng đoàn qua lời khấn Vĩnh Cư và hướng tới đức ái hoàn hảo bằng lời khấn Canh Tân không?

Tập sinh: Thưa cha, con muốn.

Chủ sự: Các con có muốn tiếp tục sống hoàn toàn cho Thiên Chúa trong cô tịch và thinh lặng, trong việc chuyên cần cầu nguyện và hoan hỷ hy sinh, để tham gia vào việc cứu rỗi những người chưa nhận biết Thiên Chúa không?

Tập sinh: Thưa cha, con muốn.

Chủ sự: Xin Thiên Chúa hoàn tất điều Người đã khởi sự nơi các con.

Cộng đoàn: Amen.

4. TUYÊN KHẤN GIA HẠN

– Chủ sự và cộng đoàn ngồi. Từng khấn sinh đứng giữa cung thánh đọc bản tuyên khấn gia hạn. Nếu số khấn sinh đông, có thể tùy nghi cho hai hay ba hoặc tất cả khấn sinh cùng đọc chung bản tuyên khấn gia hạn, mỗi người sẽ xướng tên riêng của mình như sau: Con là Maria … A, Con là Maria… B, Con là Maria… C,  cứ như thế cho tới hết thì cùng nhau đọc: “Để đáp lại tình yêu của Chúa…..”

BẢN TUYÊN KHẤN GIA HẠN

Con là Maria……….

Để đáp lại tình yêu của Chúa, Đấng đã đoái thương gọi con và để tham gia vào việc cứu rỗi những người chưa nhận biết Chúa, con tuyên khấn KHIẾT TỊNH, KHÓ NGHÈO, VÂNG PHỤC, VĨNH CƯ và CANH TÂN, theo Tu Luật thánh phụ Biển Đức và Hiến Pháp Hội Dòng Xitô Thánh Gia, cho đến hết ngày … tháng … năm…. trong Đan viện Thánh Mẫu… đã được thiết lập để tôn kính Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, trước tôn nhan Thiên Chúa Ba Ngôi, cùng sự chứng giám của các Thánh có hài cốt tại đây, với sự hiện diện của cha…  Viện phụ (Viện trưởng) đan viện này và toàn thể cộng đoàn.

Làm tại Đan viện……………………………
Ngày …. tháng … năm….
Ký tên

– Đọc xong, khấn sinh chờ khấn sinh kế tiếp tiến lên trước chủ sự, cùng cúi chào, khấn sinh đã đọc bản tuyên khán gia hạn đến trước hài cốt các thánh, quỳ ký tên (ghi rõ tên thánh và họ tên bên dưới), sau đó trao vào tay chủ sự rồi về chỗ xếp hàng. Khấn sinh tiếp theo sẽ công khai đọc bản tuyên khấn gia hạn.

– Nếu các khấn cùng đọc bản tuyên khấn gia hạn, khi đọc xong, từng khấn sinh hoặc hai hay ba khấn sinh đem bản tuyên khấn gia hạn đến trước hài cốt các thánh, quỳ ký tên (ghi rõ tên thánh và họ tên bên dưới), sau đó đến trao vào tay chủ sự. Lúc đó, có thể dạo đàn.

4. LỜI NGUYỆN.

– Chủ sự đứng dang tay đọc lời nguyện. Cộng đoàn đứng, khấn sinh quỳ.

Chủ sự: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa, nhờ lời bầu cử của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh, xin Chúa nhậm lời Dân Chúa nguyện cầu, ban đầy tràn Thánh Thần Chúa trên các anh em chúng con đây mà Chúa đã đoái thương kêu gọi bước theo Đức Kitô, để các tôi tớ Chúa nhiệt thành thi hành những điều mình vừa tuyên khấn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Cộng đoàn: Amen.

– Nghi thức kết thúc. Cộng đoàn hát bài ca tạ ơn hoặc phó dâng thích hợp.