NGHI THỨC MẶC ÁO TẬP

(cử hành ngoài thánh lễ)

1. KHAI MẠC

– Khi cộng đoàn quy tụ đông đủ, chủ sự mang dây Stola, cùng với những người phụ giúp tiến ra quỳ gối trước Thánh Giá hoặc Bàn Thờ và làm dấu Thánh Giá khai mạc.

Chủ sự: Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần.

Cộng đoàn: Amen.

– Cộng đoàn hát Kinh Chúa Thánh Thần. Sau đó, chủ sự tiến về ghế chủ tọa.

2. GIỚI THIỆU THỈNH SINH

– Chủ sự và cộng đoàn ngồi. Tập sư giới thiệu (các) Thỉnh sinh.

Tập sư: Kính trình Viện phụ (Viện trưởng), có (các) Thỉnh sinh, sau một thời gian chuyên cần tìm hiểu lý tưởng đan tu, nay ngỏ ý xin gia nhập vào số Tập sinh.

Chủ sự: Xin cha mời (các) ứng sinh đó lên.

– Tập sư gọi tên từng ứng sinh. Nghe tên mình, ứng sinh đứng lên và thưa.

Tập sư: Em…

Thỉnh sinh: Thưa, con đây.

– Ứng sinh tiến lên trước chủ sự cúi chào và quỳ xuống. Chủ sự hỏi.

Chủ sự: (Các) con thân mến! (Các) con xin Thiên Chúa và Hội Thánh điều gì?

Thỉnh sinh: Thưa cha, con xin được vào học tập nếp sống đan tu Hội Dòng Xitô Thánh Gia, để hoàn toàn theo Chúa Kitô.

Chủ sự: Xin Thiên Chúa trợ giúp (các) con[1].

Thỉnh sinh: Amen

Cộng đoàn: Tạ ơn Chúa.

3. HUẤN TỪ

– Đọc một đoạn Tu Luật (có thể lấy ở Lời Mở hay chương 58), rồi chủ sự ban huấn từ. Sau huấn từ, ngài hỏi.

Chủ sự: (Các) con có quyết tâm dấn thân tập sống đời đan tu Hội Dòng Xitô Thánh Gia và hân hoan tuân giữ Luật Dòng, để hoàn toàn theo Chúa Kitô không?

Thỉnh sinh: Thưa cha, con quyết tâm.

Chủ sự: Xin Thiên Chúa hoàn tất điều Người đã khởi sự nơi (các) con.

Thỉnh sinh: Amen[2].

4. ĐẶT TÊN MỚI[3]

– Chủ sự diễn giải ý nghĩa việc đặt tên mới (tên thánh) cho Tập sinh.

Chủ sự: Anh em thân mến, trong Tu Luật, Thánh Phụ Biển Đức khuyên dạy: “Khi khởi công làm việc lành nào, con hãy tha thiết cầu nguyện, xin Chúa giúp con thành tựu”. Vậy chúng ta hãy cầu xin Chúa ban ơn trợ giúp cho (các) anh em này, để những gì theo tính tự nhiên không thể thực hiện được, thì nhờ ân sủng Chúa, họ có thể sống đúng với ơn Người kêu gọi.

– Chủ sự dang tay đọc lời nguyện.

Chủ sự: Lạy Chúa, xin nhìn đến chúng con, những người đang kêu cầu Chúa cho (các) tôi tớ Chúa đây là…., là (những) người chúng con đón nhận trong danh Chúa. Xin thương ban, để nhờ ân sủng Chúa, (các) tôi tớ Chúa đây kiên trì sống ơn gọi đan tu trong Hội Thánh Chúa và xứng đáng nhận được sự sống muôn đời. Chúng con cầu xin…

5. LÀM PHÉP TU PHỤC

– Cộng đoàn đứng, các Thỉnh sinh vẫn quỳ.

– Chủ sự làm phép tu phục.

Chủ sự: Ơn phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa.

Cộng đoàn: Là Đấng tạo thành trời đất.

Chủ sự: Chúa ở cùng anh chị em.

Cộng đoàn: Và ở cùng Cha.

Chủ sự: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa là Đấng đã cho Con Chúa mặc thân xác hay chết trong lòng thanh khiết của Đức Trinh Nữ Maria. Xin Chúa làm phép X và thánh hóa các tu phục này, để (các) tôi tớ Chúa đây, khi mặc tu phục này ở trần gian, được mang dấu ấn Chúa Kitô Phục Sinh và đáng nhận lãnh phúc trường sinh. Chúng con cầu xin…

Cộng đoàn: Amen.

– Chủ sự rảy nước thánh trên tu phục.

– Chủ sự và cộng đoàn ngồi.

6. TRAO TU PHỤC VÀ SÁCH TU LUẬT

– Từng tân Tập sinh tiến lên quỳ trước mặt chủ sự để lãnh tu phục.

– Chủ sự trao tu phục và nói.

Chủ sự: Con hãy cởi bỏ con người cũ và mặc lấy con người mới theo hình ảnh Chúa Kitô.

Tập sinh: Amen.

– Sau khi tân Tập sinh mặc tu phục, chủ sự trao sách Tu Luật cho tân Tập sinh và nói.

Chủ sự: Đây là Tu Luật mà con muốn nương theo để chiến đấu dưới cờ Chúa Kitô. Con hãy yêu mến, chuyên cần học tập và tuân giữ.

Tập sinh: Tạ ơn Chúa.

– Khi trao tu phục và sách Tu Luật, cộng đoàn có thể hát bài ca thích hợp.

– Sau khi trao tu phục và sách Tu Luật, cộng đoàn đứng, các tân Tập sinh vẫn quỳ.

7. LỜI NGUYỆN

– Chủ sự dang tay đọc lời nguyện.

Chủ sự: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa là Đấng ban ơn thiên triệu, xin đoái thương nhậm lời khẩn nguyện của (các) tôi tớ Chúa là Maria…… ước ao gia nhập Cộng đoàn chúng con. Xin Chúa ban cho (các) tôi tớ Chúa trong thời gian tập này, được sống thánh thiện và kiên trì tìm Chúa, yêu mến thần vụ, ái mộ vâng phục và khiêm nhường. Chúng con cầu xin…

Cộng đoàn: Amen.

– Kết thúc nghi thức, cộng đoàn có thể hát bài ca thích hợp.

[1] x. Cistercian Ritual, 1998, Phần nhận Tập sinh, số 3.

[2] x. Cistercian Ritual, 1998, Phần nhận Tập sinh, số 4.

[3] x. Ibid

1. KHAI MẠC

– Khi cộng đoàn quy tụ đông đủ, chủ sự mang dây Stola, cùng với những người phụ giúp tiến ra quỳ gối trước Thánh Giá hoặc Bàn Thờ và làm dấu Thánh Giá khai mạc.

Chủ sự: Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần.

Cộng đoàn: Amen.

– Cộng đoàn hát Kinh Chúa Thánh Thần. Sau đó, chủ sự tiến về ghế chủ tọa.

2. GIỚI THIỆU TẬP SINH

– Chủ sự và cộng đoàn ngồi. Tập sư giới thiệu (các) Tập sinh.

Tập sư: Kính trình Viện phụ (Viện trưởng), có (các) Tập sinh sau đây xin xác định lại ơn gọi.

Chủ sự: Xin cha mời (các) Tập sinh đó lên.

– Tập sư gọi tên từng Tập sinh. Nghe tên mình, Tập sinh đứng lên và thưa. 

Tập sư: Thầy Maria….

Tập sinh: Thưa, con đây.

– Tập sinh tiến lên trước chủ sự, cúi chào và quỳ xuống, chủ sự hỏi.

Chủ sự: (Các) con xin gì?

Tập sinh: Thưa cha, con xin Thiên Chúa và toàn Dòng thương xót.

Cộng đoàn: Tạ ơn Chúa

3. HUẤN TỪ

– Chủ sự ban huấn từ. Sau bài huấn từ, ngài hỏi.

Chủ sự: (Các) con có muốn trung thành tuân giữ Luật Dòng để dấn thân theo Chúa Kitô như các con đã lựa chọn không?

Tập Sinh: Thưa cha, nhờ ơn Chúa giúp, nhờ lời cha và cộng đoàn cầu nguyện, con sẽ hân hoan giữ Luật Dòng trọn vẹn.

– Chủ sự và cộng đoàn đứng. Các Tập sinh vẫn quỳ.

4. LỜI NGUYỆN

– Chủ sự dang tay đọc lời nguyện.

Chủ sự: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa nhân từ, xin đưa mắt nhìn đến cộng đoàn chúng con, mà ban cho (các) tôi tớ Chúa đây sức sống dồi dào, để họ ngày càng trở nên giống Chúa là Đấng trọn lành, và họa lại trong cuộc đời mình hình ảnh sống động của Thầy Chí Thánh, Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

Cộng đoàn: Amen.

– Kết thúc nghi thức, cộng đoàn có thể hát bài ca thích hợp.

(Giáo Luật, 1983, số 641 – 645; Cistercian Ritual, 1998, Phần nhận Tập sinh)