NGHI THỨC NHẬN THỈNH SINH

(Cử hành ngoài Thánh Lễ)

1. KHAI MẠC

– Khi cộng đoàn quy tụ đông đủ, chủ sự mang dây Stola, cùng với những người phụ giúp tiến ra quỳ gối trước Thánh Giá hoặc Bàn Thờ và làm dấu Thánh Giá khai mạc.

Chủ sự: Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần.

Cộng đoàn: Amen.

– Cộng đoàn hát Kinh Chúa Thánh Thần. Sau đó, chủ sự tiến về ghế chủ tọa.

2. GIỚI THIỆU ỨNG SINH

– Chủ sự và cộng đoàn ngồi. Tập sư giới thiệu (các) ứng sinh.

Tập sư: Kính trình Viện phụ (Viện trưởng), có (các) ứng sinh, sau một thời gian tìm hiểu ơn gọi, nay xin được gia nhập vào số Thỉnh sinh của cộng đoàn chúng ta.

Chủ sự: Xin cha mời (các) ứng sinh đó lên.

– Tập sư gọi tên từng ứng sinh. Nghe tên mình, ứng sinh đứng lên và thưa.

Tập sư: Em…

Ứng sinh: Thưa, con đây.

– Ứng sinh tiến lên trước chủ sự, cúi chào và quỳ xuống. Chủ sự hỏi.

Chủ sự: (Các) con xin gì?

Ứng sinh: Thưa cha, con xin Thiên Chúa và toàn Dòng thương xót. 

Cộng đoàn: Tạ ơn Chúa.

3. HUẤN TỪ

– Chủ sự ban huấn từ. Sau huấn từ, ngài hỏi.

Chủ sự: (Các) con có thật lòng tìm Chúa và muốn phụng sự Chúa trong Đan Viện này không?

Ứng sinh: Thưa cha, con muốn.

4. TRAO THÁNH GIÁ VÀ SÁCH THÓI LỆ

– Chủ sự và cộng đoàn đứng, các ứng sinh vẫn quỳ. Nếu Thánh Giá chưa được làm phép thì chủ sự dang tay đọc lời nguyện.

Chủ sự: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa, Chúa đã muốn Con Một Chúa qua con đường thập giá để cứu chuộc loài người chúng con, xin Chúa làm phép X và thánh hóa (các) Thánh Giá này, mà (các) tôi tớ Chúa sắp lãnh nhận đây. Xin ban cho họ được nhiệt thành, kiên quyết tiến bước theo Con Một Chúa trên con đường thập giá, để cùng được chia sẻ vinh quang phục sinh với Người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

Cộng đoàn: Amen. 

– Chủ sự rảy nước thánh trên Thánh Giá.

– Chủ sự và cộng đoàn ngồi.

– Từng ứng sinh tiến lên, quỳ trước mặt chủ sự, đưa hai tay đón nhận Thánh Giá và sách Thói Lệ.

– Khi trao Thánh Giá và sách Thói Lệ, chủ sự nói.

Chủ sự: Con hãy nhận Thánh Giá và sách Thói Lệ Hội Dòng, để giúp con hội nhập vào đời sống của cộng đoàn.

Ứng sinh: Amen.

– Khi trao Thánh Giá và sách Thói Lệ, cộng đoàn có thể hát bài ca thích hợp.

5. LỜI NGUYỆN

– Chủ sự và cộng đoàn đứng, các ứng sinh vẫn quỳ.

– Chủ sự dang tay đọc lời nguyện kết thúc.

Chủ sự: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Cha chí thánh, Cha muốn hết mọi người nên thánh, nhưng có một số được Cha mời gọi h lại cuộc đời của Con Cha cách trung thực hơn. Cha đã muốn dành riêng (các) tôi tớ này cho Cha. Vậy xin ban cho họ được sống trong Giáo Hội và trước mặt người đời như những dấu chỉ của Nước Trời đang tới. Chúng con cầu xin…

Cộng đoàn: Amen.

– Kết thúc nghi thức, cộng đoàn có thể hát bài ca thích hợp.