Kinh Sách

thứ Ba Tuần II TN

Giáo đầu       

Phiên tuần:  Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Xin để tai nghe tiếng nguyện cầu
Nỗi lòng con cái vọng trời cao.
Lạy Cha cực thánh đầy nhân ái,
Ơn trọng thiêng liêng xuống dạt dào.

Xin tỏ tình thương, mắt dịu dàng
Khấng nhìn từ cõi ngập hào quang,
Dầu đèn đã sẵn xin thắp sáng,
Đuổi hết sa mù khỏi tâm can.

Cả dám nài xin lượng hải hà
Tha thứ lỗi lầm tẩy vết dơ,
Bẻ mọi xích xiềng nâng đỡ dậy
Những người sa ngã vấy bùn nhơ.

Vinh chúc quỳ dâng Cha cực thánh,
Và Đức Giê-su, Đấng Phục Sinh,
Cao sang hiển trị toà khôn sánh
Cùng với Thánh Thần mãi hiển vinh.

Ca vịnh

Tv 88 (89),2-38
Ân nghĩa Chúa đối với nhà Đa-vít
Từ dòng dõi trung thần Đa-vít,
Chúa đã cho xuất hiện Vị Cứu Tinh quyền thế (Lc 1,69).

I

Tx 1 :  Tín nghĩa ân tình, muôn lạy Chúa,
            Ngài sai đi làm hàng ngũ tiền phong. (H)

 • Tình thương Chúa,
  đời đời con ca tụng, *
  qua muôn ngàn thế hệ
  miệng con rao giảng lòng thành tín của Ngài.
 • Vâng con nói :
  “Tình thương ấy được xây dựng tới thiên thu, *
  lòng thành tín Chúa được thiết lập trên trời.”
 • Xưa Chúa phán :
  “Ta đã giao ước với người Ta tuyển chọn, *
  đã thề cùng Đa-vít, nghĩa bộc Ta,
 • “rằng : Dòng dõi ngươi,
  Ta thiết lập cho đến ngàn đời, *
  ngai vàng ngươi,
  Ta xây dựng qua muôn thế hệ.”
 • Lạy Chúa,
  thiên đình xưng tụng những kỳ công của Chúa, *
  cộng đoàn chư thánh ca ngợi lòng thành tín của Ngài.
 • Trên cõi trời cao,
  nào có ai sánh tày Đức Chúa ? *
  Trong hàng thần thánh,
  hỏi có ai giống Chúa được chăng ?
 • Thiên Chúa oai phong giữa triều thần thánh, *
  vô cùng lẫm liệt trên hết cả quần thần.
 • Lạy Chúa là Chúa Tể càn khôn,
  nào ai được như Chúa ? *
  Lạy Chúa quyền năng,
  đức thành tín hầu cận quanh Ngài.
 • Chính Ngài chế ngự trùng dương ngạo nghễ,
  dẹp yên bao sóng cả sóng cồn. *
  Chính Ngài giày xéo thủy thần Ra-háp,
  như giày xéo tử thi,
  tay mạnh mẽ đập tan quân thù.
 • Trời là của Chúa, đất cũng là của Chúa, *
  hoàn vũ với muôn loài, chính Chúa dựng nên.
 • Ngài sáng tạo phương trời Nam Bắc ; *
  núi Ta-bo cùng với đỉnh Khe-mon
  hò reo kính danh Ngài.
 • Cánh tay Ngài, cánh tay hùng dũng,
  đầy quyền năng, đã mạnh mẽ dương oai. *
  Bệ ngai vàng : này công minh chính trực,
  quân tiền phong, đây tín nghĩa ân tình.
 • Hạnh phúc thay dân nào
  biết ca ngợi tung hô ; *
  nhờ Thánh Nhan soi tỏ,
  họ tiến lên, lạy Chúa.
 • Nhờ được nghe danh Ngài,
  họ suốt ngày hớn hở ; *
  bởi vì Ngài công chính,
  nên họ được hiên ngang.
 • Sức hùng cường hiển hách của dân, chính là Ngài,
  hồng ân Ngài làm nổi bật uy thế chúng con. *
  Đấng bảo vệ chúng con là người của Đức Chúa,
  vua chúng con thuộc quyền Đức Thánh của Ít-ra-en.
 • Vinh danh …

II

Tx 2 :  Khi làm người,
          Con Thiên Chúa xuất thân từ dòng dõi Đa-vít. (H)

 • Xưa Chúa dùng thị kiến
  phán bảo những người hiếu trung rằng : *
  “Ta phù trợ một trang dũng sĩ,
  cất nhắc lên một người trẻ trong dân.
 • “Ta đã tìm ra nghĩa bộc Đa-vít,
  đã xức dầu thánh tấn phong Người ; *
  Ta sẽ không ngừng đưa tay nâng đỡ,
  tay quyền năng củng cố vững vàng.
 • “Thù địch sẽ không lừa Người nổi,
  ác nhân chẳng sao hại được Người ; *
  trước mặt Người,
  Ta sẽ nghiền nát quân cừu địch,
  bọn thù ghét Người, Ta sẽ đập tan.
 • “Ta sẽ yêu thương Người và giữ lòng thành tín,
  nhờ danh Ta, Người được thêm uy vũ. *
  Thế lực Người, ta cho trải dài đến Đại Dương,
  chủ quyền Người, cho mở rộng đến miền Sông Cả.
 • “Người sẽ thưa với Ta :
  “Ngài chính là Thân Phụ,
  là Thiên Chúa con thờ,
  là núi đá cho con được cứu độ ! *
  Phần Ta, Ta sẽ đặt Người làm Trưởng Tử,
  cao cả hơn vua chúa trần gian.
 • “Ta sẽ yêu thương Người đến muôn thuở
  và thành tín giữ giao ước với Người. *
  Ta cho dòng dõi Người muôn năm tồn tại,
  cho ngai vàng trường cửu tựa trời xanh.”
 • Vinh danh …

III

Tx 3 :  Một khi Ta đã thề với trung thần Đa-vít,
          dòng dõi Người sẽ trường tồn vạn kỷ. (H)

 • “Nếu con cái Người bỏ không giữ luật Ta,
  chẳng sống theo điều Ta quyết định, *
  vi phạm những thánh chỉ Ta ban xuống,
  chẳng tuân cứ mệnh lệnh Ta truyền,
 • “thì Ta sẽ dùng roi sửa phạt lầm lỗi,
  chúng gây nên tội, Ta phải đánh đòn. *
  Nhưng với Người,
  Ta quyết chẳng đoạn tình dứt nghĩa,
  quyết không hề bội tín thất trung.
 • “Giao ước của Ta, Ta sẽ không vi phạm,
  miệng đã nói ra, Ta chẳng nuốt lời. *
  Một khi đã thề với danh nghĩa là Đấng Thánh,
  thì cùng Đa-vít, Ta chẳng thất tín đâu.
 • “Dòng dõi Người sẽ trường tồn vạn kỷ,
  trước mặt Ta,
  ngai báu Người bền vững tựa thái dương, *
  muôn đời kiên cố như vầng nguyệt
  đứng giữa trời cao làm nhân chứng trung thành.”
 • Vinh danh …

Xướng đáp

X. Xin dạy con hiểu cho tường, xét cho đúng,
Đ. vì con vẫn tin vào mệnh lệnh Ngài.

Bài đọc 1 & 2 

⇒ Xem “Kinh Sách”

Lời cầu              

– Lạy Chúa, xin thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, và những người làm ơn cho chúng con.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban phúc lành cho dân Chúa, và cho những ai chưa nhận biết Chúa được trở về tin yêu Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban ơn cho những người xin chúng con cầu nguyện, và cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(*) Lễ bổn mạng và các dịp lễ đặc biệt của anh (chị) em, thêm lời cầu như sau :

– Xin Chúa ban cho… sức mạnh hồn xác, để tận lực yêu mến Chúa và hâm mộ chu toàn những điều đẹp lòng Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lời nguyện    

⇒ Xem lời nguyện theo tuần

Kết thúc            

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.