Kinh Chiều

Thứ Hai Tuần I TN

Giáo đầu       

Phiên tuần:  Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Chúa vô biên tạo dựng trời cao thẳm
Đã tài tình phân khối nước thành hai,
Đặt khoảng không làm giới hạn rạch ròi,
Cho đôi ngả đôi nơi đừng lẫn lộn.

Nước trời cao, Chúa định cho có chốn,
Dưới địa cầu, Ngài khiến suối lượn quanh,
Làm giảm suy nhiệt độ lửa hoành hành
Hầu mặt đất khỏi khô cằn hư hoại.

Vậy giờ đây, nguyện xin Cha từ ái,
Khơi nguồn ơn mưa móc đổ chan hoà,
Kẻ thù xưa, dầu quỷ quyệt mưu mô
Cũng không thể làm chúng con vấp ngã.

Cho niềm tin thêm rạng ngời rực rỡ,
Tựa đuốc thiêng hằng chiếu toả cõi trần,
Biết khinh thường bao thế sự phù vân,
Chẳng say mê cõi hồng trần giả dối.

Xin nhậm lời, muôn lạy Chúa toàn năng,
Cậy nhờ Đức Ki-tô, Con Một Chúa,
Đấng trị vì cùng với Chúa Thánh Thần
Tự ngàn xưa tới muôn đời muôn thuở.

Ca vịnh

Tv 14 (15)
Ai được vào ngụ trong nhà Chúa ?
Anh em đã tiến tới núi Xi-on, tới thành đô Thiên Chúa hằng sống
(Hr 12,22).

Tx 1 :  Phúc thay ai có lương tâm trong sạch
          vì họ sẽ được ngắm nhìn Thiên Chúa. (H)

 • Lạy Chúa, ai được vào ngụ trong nhà Chúa, *
  được ở trên núi thánh của Ngài ?
 • Là kẻ sống vẹn toàn,
  luôn làm điều ngay thẳng, *
  bụng nghĩ sao nói vậy,
  miệng lưỡi chẳng vu oan,
 • không làm hại người nào,
  chẳng làm ai nhục nhã, *
  coi khinh phường gian ác,
  trọng ai kính Chúa Trời,
 • lỡ thề mà bị thiệt,
  thì cũng chẳng rút lời, *
  cho vay không đặt lãi,
  chẳng nhận quà hối lộ
  mà hại đến người ngay.
 • Phàm ai làm những điều này *
  không hề nao núng chuyển lay bao giờ.
 • Vinh danh …

Tv 18B (19)
Ca ngợi Chúa, Đấng ban hành luật pháp
Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha của anh em,
Đấng ngự trên trời, là Đấng hoàn thiện (Mt 5,48).

Tx 2 :  Luật pháp Chúa làm hoan hỷ cõi lòng
            và rạng ngời đôi mắt. (H)

 • Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện,
  bổ sức cho tâm hồn. *
  Thánh ý Chúa thật là vững chắc,
  cho người dại nên khôn.
 • Huấn lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng,
  làm hoan hỷ cõi lòng. *
  Mệnh lệnh Chúa xiết bao minh bạch,
  cho đôi mắt rạng ngời.
 • Lòng kính sợ Chúa luôn trong trắng,
  tồn tại đến muôn đời. *
  Quyết định Chúa phù hợp chân lý
  hết thảy đều công minh.
 • Thật quý báu hơn vàng,
  hơn vàng y muôn lượng, *
  ngọt ngào hơn mật ong,
  hơn mật ong nguyên chất.
 • Nên tôi tớ Ngài đây
  xin ra công học hỏi ; *
  ai giữ những điều này
  sẽ được nhiều lợi ích.
 • Nhưng nào ai thấy rõ
  các lầm lỗi của mình ? *
  Xin Ngài tha các tội
  con phạm mà chẳng hay.
 • Xin cũng giữ cho tôi tớ Ngài khỏi kiêu ngạo,
  đừng để tính xấu này thống trị con. *
  Như thế con sẽ nên vẹn toàn,
  không còn vương trọng tội.
 • Lạy Chúa là núi đá cho con trú ẩn,
  là Đấng cứu chuộc con,
  cúi xin Ngài vui nhận
  bấy nhiêu lời miệng lưỡi thân thưa, *
  và bao tiếng lòng con thầm thĩ
  mong được thấu đến Ngài.
 • Vinh danh …

Tv 60 (61)
Người lưu vong cầu nguyện
Lời cầu nguyện của người công chính
đợi trông những của cải muôn đời (thánh Hi-la-ri-ô).

Tx 3 :  Lạy Chúa, Chúa là nơi con trú ẩn,
          luỹ sắt thành đồng chống lại địch quân. (H)

 • Lạy Chúa Trời, xin nghe tiếng kêu van, *
  và lưu ý đến lời con thỉnh nguyện.
 • Từ cùng cõi địa cầu, con kêu lên Chúa,
  tâm thần đang mòn mỏi rã rời. *
  Trên tảng đá kia cao vòi vọi,
  xin Ngài dẫn con lên.
 • Vì Chúa là nơi con vào trú ẩn,
  luỹ sắt thành đồng chống lại địch quân. *
  Ước gì con được ở mãi trong lều thánh,
  được chở che dưới cánh tay Ngài.
 • Vâng chính Ngài, lạy Thiên Chúa,
  đã nghe lời khấn nguyện của con, *
  lại cho con thừa hưởng
  cơ nghiệp dành cho ai kính sợ danh Ngài.
 • Lạy Thiên Chúa, xin gia tăng tuổi thọ
  cho đức vua sống mãi ngàn năm, *
  hiển trị muôn đời trước Nhan Thánh,
  được ân tình tín nghĩa chở che.
 • Bấy giờ con mãi mãi đàn ca mừng Danh Thánh, *
  ngày lại ngày, xin giữ trọn lời nguyền.
 • Vinh danh …

Tc  Ep 1,3-10
Ca tụng Thiên Chúa cứu độ

Tx 4 :  Thiên Chúa đã nhận ta làm nghĩa tử
            nhờ Con Một của Người. (H)

 • Chúc tụng Thiên Chúa
  là Thân Phụ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta. *
  Trong Đức Ki-tô,
  từ cõi trời, Người đã thi ân giáng phúc
  cho ta hưởng muôn vàn ơn phúc của Thánh Thần.
 • Trong Đức Ki-tô,
  Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, *
  để trước thánh nhan Người,
  ta trở nên tinh tuyền thánh thiện,
  nhờ tình thương của Người.
 • Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người, *
  Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử
  nhờ Đức Giê-su Ki-tô,
 • để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời, *
  ân sủng Người ban tặng cho ta
  trong Thánh Tử yêu dấu.
 • Trong Thánh Tử, nhờ máu Thánh Tử đổ ra,
  chúng ta được cứu chuộc, *
  được thứ tha tội lỗi,
  theo lượng ân sủng rất phong phú của Người.
 • Ân sủng này, Thiên Chúa đã rộng ban cho ta *
  cùng với tất cả sự khôn ngoan thông hiểu.
 • Người cho ta được biết thiên ý nhiệm mầu : *
  thiên ý này là kế hoạch yêu thương
  Người đã định từ trước trong Đức Ki-tô.
 • Đó là đưa thời gian tới hồi viên mãn, *
  là quy tụ muôn loài trong trời đất
  dưới quyền một thủ lãnh là Đức Ki-tô.
 • Vinh danh …

Đoản huấn     Cl 1,9b-11

Xin Thiên Chúa cho anh em được am tường thánh ý Người, với tất cả sự khôn ngoan và hiểu biết mà Thần Khí ban cho. Như vậy, anh em sẽ sống được như Chúa đòi hỏi, và làm đẹp lòng Người về mọi phương diện, sẽ sinh hoa trái là mọi thứ việc lành, và mỗi ngày một hiểu biết Thiên Chúa hơn. Nhờ sức mạnh vạn năng của Thiên Chúa vinh quang, anh em sẽ nên mạnh mẽ để kiên trì chịu đựng tất cả.

Xướng đáp

XĐ.  Lạy Chúa, xin thương chữa lành con,
*      quả thật con đắc tội với Ngài.

X. Con đã thưa cùng Chúa :
Xin Ngài thương xót con. *

         Vinh danh …

Tx TCTM

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
vì Người đã đoái thương nhìn đến phận hèn này.

TCTM        

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa
(
Magnificat)

 • Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa
  Thần trí tôi hớn hở vui mừng *
  Vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
 • Phận nữ tỳ hèn mọn,
  Người đoái thương nhìn tới ; *
  Từ nay hết mọi đời
  Sẽ khen tôi diễm phúc.
 • Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
  Biết bao điều cao cả. *
  Danh Người thật chí thánh chí tôn !
 • Đời nọ tới đời kia, *
  Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
 • Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
  Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. *
  Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
  Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
 • Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
  Người giàu có, lại đuổi về tay trắng. *
  Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
  Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.
 • Vì Người nhớ lại lòng thương xót
  Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham *
  Và cho con cháu đến muôn đời.
 • Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
  Tự muôn đời và chính hiện nay,
  Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Lời cầu

– Thiên Chúa đã ký kết với dân Người một giao ước vĩnh cửu, và không ngừng thi ân giáng phúc. Chúng ta hãy cảm tạ Người và hết lòng tin tưởng cầu xin : * Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

– Lạy Chúa, chúng con xin dâng lời chúc tụng, vì Chúa đã đổ máu đào cứu chúng con khỏi ách tội lỗi, * xin ban tặng cho chúng con tự do và vinh hiển dành cho con cái Cha trên trời.

– Xin rộng ban ơn lành cho Đức Giám Mục giáo phận chúng con và các giám mục trên khắp hoàn cầu, * để các vị được vui vẻ sốt sắng cử hành các mầu nhiệm thánh.

– Xin đặc biệt tỏ tình thương yêu của Chúa cho những người đang hấp hối, các kẻ mồ côi goá bụa, và những người cô thế cô thân, * để họ cảm thấy Chúa thiết tha với họ, và nhờ đó mà tin tưởng vững vàng.

– Lạy Chúa, Chúa có sức lôi cuốn chúng con, đến nỗi chúng con không thể không yêu Chúa nếu chúng con biết rõ Chúa, * xin ban Thánh Thần cho chúng con, để Ngài giúp chúng con biết Chúa rõ hơn.

– Xin Chúa thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, những người làm ơn cho chúng con, những người xin chúng con cầu nguyện, * và xin Chúa ban cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

Kinh Lạy Cha

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa thật là ánh sáng thường hằng bất biến, giờ đây, lúc bóng chiều đã ngả, xin chiếu sáng vào những chỗ tăm tối mịt mù trong chúng con, và lượng tình tha thứ mọi lỗi lầm. Chúng con cầu xin

Ca vãn kính Đức Mẹ

Thánh Maria
(
Sancta Maria)

Thánh Ma-ri-a, Mẹ dịu hiền
Thương người đang gặp bước truân chuyên,
Đỡ nâng bao kẻ còn non yếu,
An ủi những ai nặng ưu phiền.

Mẹ khấng nguyện cầu cho giáo dân
Chở che giáo sĩ khắp xa gần,
Xin thương phù giúp đoàn tu sĩ
Ngước mắt trông lên Mẹ chí nhân.

Kết thúc            

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.