Kinh Chiều

Thứ Năm Tuần I TN

Giáo đầu       

Phiên tuần:  Lạy Chúa Trời, xin tới giúp con.
Cộng đoàn: Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ.

Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
tự muôn đời và chính hiện nay,
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Thánh thi

Chúa cao cả sai Thánh Thần sáng tạo
Đến bay là trên mặt nước mênh mông,
Gieo mầm sinh nảy nở mãi vô cùng,
Bao hải vật nơi đại dương vùng vẫy.

Kể từ buổi khai thiên lập địa ấy,
Đã lan tràn sinh vật khắp nơi nơi,
Chúa gọi tên từng cá biển chim trời,
Ngài nuôi dưỡng hết mọi loài cầm thú.

Xin đoái lại những tôi hiền của Chúa
Máu Chiên Lành đã gột rửa trinh trong.
Nguyện giơ tay ngăn tội lẻn vào lòng,
Gây chết chóc bởi sa vòng tục luỵ.

Đừng vì tội mà có ai nản chí,
Cũng đừng ai còn kiêu ngạo khoe khoang,
Kẻo ngã lòng là tất phải tiêu tan,
Và tự đắc ắt có ngày tuyệt mạng.

Xin chúc tụng Chúa thiên toà cao sáng,
Cha uy quyền và Con Một từ nhân,
Cùng Ngôi Ba, nguồn sinh lực tâm thần,
Hằng hiển trị mãi ngàn đời muôn kiếp.

Ca vịnh

Tv 64 (65)
Lời tạ ơn long trọng
Xi-on đây, hiểu là thành trì thiên giới (Ô-ri-giê-nê).

Tx 1 :  Lạy Thiên Chúa,
            ca tụng Ngài ở Xi-on, thật là chính đáng. (H)

 • Lạy Thiên Chúa,
  ca tụng Ngài ở Xi-on, thật là chính đáng, *
  điều khấn hứa cùng Ngài, phải lo giữ trọn.
 • Chúa là Ðấng nghe lời cầu khẩn,
  mọi phàm nhân sẽ đến với Ngài,
  thân mang đầy tội lỗi ; *
  bao tội ác đè bẹp chúng con,
  nhưng phần Chúa, Chúa tha thứ cả.
 • Phúc thay kẻ được Ngài tuyển chọn
  và cho ở tại khuôn viên đền Ngài. *
  Ân huệ nhà Chúa, chúng con tận hưởng,
  lộc thánh đền Ngài, lại được đầy no.
 • Ngài công minh đáp lại lời chúng con
  bằng những việc lạ lùng kinh hãi. *
  Lạy Chúa Trời, Ðấng cứu độ chúng con,
  Ngài là niềm hy vọng của toàn cõi đất
  và hải đảo xa vời.
 • Ngài dùng sức mạnh đặt núi non vững chãi,
  lấy uy dũng mà thắt ngang lưng. *
  Biển cả gầm vang, sóng cồn gào thét,
  người muôn nước náo động xôn xao :
  Ngài khiến tất cả phải im hơi lặng tiếng.
 • Dân cư trên khắp cùng trái đất
  thấy kỳ công của Ngài phải khiếp oai. *
  Ngài làm vang tiếng reo cười,
  cửa đông sáng sớm cửa đoài chiều hôm.
 • Thăm trái đất Ngài tuôn mưa móc,
  cho ngập tràn phú túc giàu sang, *
  suối trời trữ nước mênh mang,
  dọn đất sẵn sàng đón lúa trổ bông.
 • Tưới từng luống san từng mô đất,
  khiến dầm mưa cho hạt nảy mầm, *
  bốn mùa Chúa đổ hồng ân,
  Ngài gieo màu mỡ ngập tràn lối đi.
 • Vùng hoang địa xanh rì ngọn cỏ,
  cảnh núi đồi hớn hở tươi xinh, *
  chiên cừu phủ trắng đồng xanh,
  lúa vàng dưới lũng rung rinh dạt dào,
  câu hò tiếng hát trổi cao.
 • Vinh danh …

Tv 135 (136)
Ca mừng Vượt Qua
Kể lại những việc Chúa đã làm tức là ca tụng Chúa
(Ca-xi-ô-đô-rô).

I

Tx 2 :  Tạ ơn Chúa đi nào,
           vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. (H)

 • Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, *
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
 • Hãy tạ ơn Thần các thần, *
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
 • Hãy tạ ơn Chúa các chúa, *
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
 • Chỉ có Người làm nên những kỳ công vĩ đại, *
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
 • Tầng trời cao, Chúa tạo dựng tài tình, *
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
 • Trải mặt đất này trên làn nước bao la, *
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
 • Người làm ra những đèn trời to lớn, *
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
 • Cho thái dương điều khiển ban ngày, *
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
 • Ðặt trăng sao hướng dẫn ban đêm, *
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
 • Vinh danh …

II

Tx 3 :  Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng
           sự nghiệp Ngài thật lớn lao kỳ diệu. (H)

 • Người sát hại các con đầu lòng Ai-cập, *
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
 • Dang cánh tay uy quyền mạnh mẽ, *
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
 • Dẫn Ít-ra-en ra khỏi xứ này, *
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
 • Nước Biển Ðỏ, Chúa phân làm hai khối, *
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
 • Ðưa Ít-ra-en lối giữa băng qua, *
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
 • Xô xuống biển Pha-ra-ô cùng binh tướng, *
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

III

 • Chúa dẫn đưa dân Người qua sa mạc, *
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
 • Sát hại bao lãnh chúa hùng cường, *
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
 • Tiêu diệt những quân vương hiển hách, *
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
 • Vua Xi-khon của dân tộc A-mô-ri, *
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
 • Và vua Ốc miền Ba-san nữa, *
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
 • Người chiếm đất họ, ban làm gia sản, *
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
 • Gia sản cho tôi tớ Người là Ít-ra-en, *
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
 • Chúa đã nhớ đến ta giữa cảnh nhục nhằn, *
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
 • Gỡ ta thoát khỏi tay thù địch, *
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
 • Người ban lương thực cho tất cả chúng sinh, *
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
 • Hãy tạ ơn Thiên Chúa cửu trùng, *
  muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.
 • Vinh danh …

Tc  Kh 11,17-18 ; 12,10b-12a
Chúa xét xử thế gian

Tx 4 :  Thiên Chúa đã ban cho Đức Ki-tô
           mọi uy lực, vinh dự và vương quyền :
           các dân nước đều phụng sự Người hết thảy. (H)

 • Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng,
  Ðấng hiện có, và đã có. *
  Chúng con xin cảm tạ Ngài
  đã sử dụng quyền năng mạnh mẽ,
  và lên ngôi hiển trị.
 • Chư dân đã nổi trận lôi đình,*
  nhưng cơn lôi đình Ngài ập tới,
 • và đã đến thời xét xử các vong nhân,
  thời ân thưởng các ngôn sứ, bề tôi của Chúa, *
  cũng như muôn kẻ thuộc về Ngài,
  và những ai lớn nhỏ
  hằng kính sợ Thánh Danh.
 • Thiên Chúa chúng ta thờ
  giờ đây ban ơn cứu độ,
  giờ đây biểu dương uy lực với vương quyền, *
  và Ðức Ki-tô của Người
  giờ đây cũng biểu dương quyền bính.
 • Vì Xa-tan, kẻ tố cáo anh em của ta,
  ngày đêm tố cáo họ trước tòa Thiên Chúa, *
  nay bị tống ra ngoài.
 • Họ đã thắng được nó nhờ máu Con Chiên
  và nhờ lời họ làm chứng về Ðức Ki-tô : *
  họ coi thường tính mạng, sẵn sàng chịu chết.
 • Nào thiên quốc cùng chư vị ở chốn thiên đình, *
  hãy vì đó mà mừng vui hoan hỷ !
 • Vinh danh …

Đoản huấn   1 Pr 1,6-9

Anh em sẽ được hân hoan vui mừng, mặc dầu còn phải ưu phiền ít lâu giữa trăm chiều thử thách. Những thử thách đó nhằm tinh luyện đức tin của anh em là thứ quý hơn vàng gấp bội, – vàng là của phù vân, mà còn phải chịu thử lửa. Nhờ thế, khi Ðức Giê-su Ki-tô tỏ hiện, đức tin đã được tinh luyện đó sẽ trở thành lời khen ngợi, và đem lại vinh quang, danh dự. Tuy không thấy Người, anh em vẫn yêu mến, tuy chưa được giáp mặt mà lòng vẫn kính tin. Vì vậy, anh em được chan chứa một niềm vui khôn tả, rực rỡ vinh quang, bởi đã nhận được thành quả của đức tin, là ơn cứu độ con người.

Xướng đáp

XĐ.  Chúa ban cho ta lúa mì tinh hảo,
      Chúa thật là Đấng dưỡng nuôi ta.
X. Chúa lấy mật ong rừng cho ta ăn thoả thích. *
     Vinh danh …

Tx TCTM

Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

TCTM        

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa
(
Magnificat)

 • Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa
  Thần trí tôi hớn hở vui mừng *
  Vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
 • Phận nữ tỳ hèn mọn,
  Người đoái thương nhìn tới ; *
  Từ nay hết mọi đời
  Sẽ khen tôi diễm phúc.
 • Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
  Biết bao điều cao cả. *
  Danh Người thật chí thánh chí tôn !
 • Đời nọ tới đời kia, *
  Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
 • Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh
  Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. *
  Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
  Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
 • Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
  Người giàu có, lại đuổi về tay trắng. *
  Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
  Như đã hứa cùng cha ông chúng ta.
 • Vì Người nhớ lại lòng thương xót
  Dành cho tổ phụ Áp-ra-ham *
  Và cho con cháu đến muôn đời.
 • Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
  Cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, *
  Tự muôn đời và chính hiện nay,
  Luôn mãi đến thiên thu vạn đại. A-men.

Lời cầu

– Chúa là Đấng phù trợ chúng ta, nơi Người, chúng ta đặt tất cả niềm hy vọng. Chúng ta hãy ngợi khen Người và sốt sắng cầu xin : * Lạy Chúa, xin nhìn đến chúng con.

– Chúa đã trao phó cho Đức Thánh Cha … nhiệm vụ săn sóc Hội Thánh trên khắp cả hoàn cầu, * xin cho người được lòng tin mạnh mẽ, lòng cậy vững vàng, lòng mến yêu tha thiết.

 – Xin cho hàng linh mục ngày thêm vững mạnh trong tình yêu Chúa, * và cho các tín hữu được hợp nhất với nhau trong cùng một Thánh Thần.

 – Xin sai nhiều sứ giả Tin Mừng đến tận cùng trái đất, * hầu cho muôn dân nhận biết và ca tụng Thánh Danh.

 – Xin cho các đan sĩ ý thức nghĩa vụ tông đồ cao quý của mình, * và nhiệt tâm cộng tác vào chương trình cứu độ bằng đời sống cầu nguyện và hy sinh.

– Xin Chúa thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, những người làm ơn cho chúng con, những người xin chúng con cầu nguyện, * và xin Chúa ban cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

Kinh Lạy Cha

Lời nguyện

Lạy Chúa, một ngày đã trôi qua, này chúng con thành kính dâng lời cảm tạ, và xin Chúa mở lượng khoan hồng, thứ tha những điều chúng con đã trót phạm vì yếu đuối. Chúng con cầu xin

Ca vãn kính Đức Mẹ

Thánh Maria
(
Sancta Maria)

Thánh Ma-ri-a, Mẹ dịu hiền
Thương người đang gặp bước truân chuyên,
Đỡ nâng bao kẻ còn non yếu,
An ủi những ai nặng ưu phiền.

Mẹ khấng nguyện cầu cho giáo dân
Chở che giáo sĩ khắp xa gần,
Xin thương phù giúp đoàn tu sĩ
Ngước mắt trông lên Mẹ chí nhân.

Kết thúc            

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.