CHÚA NHẬT 12

NGÀY TRONG TUẦN THƯỜNG NIÊN

TIỀN XƯỚNG THÁNH CA TIN MỪNG

Kinh Chiều I

  1. Điều Thầy nói với anh em trong đêm tối, thì hãy nói ra giữa ban ngày ; và điều anh em nghe rỉ tai, hãy lên mái nhà mà công bố.
  2. Lạy Chúa là Thiên Chúa, xin cứu chúng con, kẻo chúng con chết mất ! Xin ra lệnh cho sóng gió, khiến chúng phải lặng yên.
  3. Đức Giê-su nói với các môn đệ : “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ?” Ông Phê-rô thưa lại rằng : “Thầy là Đức Ki-tô của Thiên Chúa.”

Kinh Sáng

  1. Chúa nói : “Mọi sợi tóc trên đầu anh em, Thiên Chúa đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ !”
  2. Đức Giê-su thức dậy, ngăm đe gió và truyền cho biển : “Im đi ! Câm đi !” Gió liền ngưng, và biển lặng như tờ.
  3. Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị loại bỏ và bị giết chết, và ngày thứ ba Người sẽ sống lại.

Kinh Chiều II

  1. Ai tuyên nhận tôi trước mặt người đời, tôi cũng sẽ tuyên nhận người ấy trước mặt Cha tôi, Đấng ngự trên trời.
  2. Các môn đệ kinh hãi và nói với nhau : “Vị này là ai, mà cả đến gió và biển cũng phải tuân lệnh Người ?”
  3. Chúa nói : “Ai muốn theo chân Thầy, thì phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.”

LỜI NGUYỆN

Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng trọn niềm tôn kính và ái mộ Thánh Danh, vì những ai được Chúa cho khăng khít với Chúa, thì Chúa chẳng bỏ rơi bao giờ. Chúng con cầu xin