CHÚA NHẬT 21

NGÀY TRONG TUẦN THƯỜNG NIÊN

TIỀN XƯỚNG THÁNH CA TIN MỪNG

Kinh Chiều I

  1. Ông Phê-rô thưa cùng Đức Giê-su : “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống !” Chúa đáp lại rằng : “Này anh Si-mon con ông Gio-na, anh thật là có phúc !”
  2. Thần Khí mới làm cho sống, chứ huyết nhục chẳng có ích lợi gì. Những lời Thầy nói với anh em đều là thần khí và sự sống.
  3. Hãy cố đi qua cửa hẹp mà vào, vì Thầy bảo cho anh em biết : Có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không được.

Kinh Sáng

  1. Anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy.
  2. Chúa nói : “Không ai có thể đến với Thầy nếu không được Chúa Cha ban ơn ấy.”
  3. Từ đông tây nam bắc, thiên hạ sẽ đến dự tiệc Nước Trời với các tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp.

Kinh Chiều II

  1. Chúa nói cùng ông Si-mon Phê-rô : “Dưới đất anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng cầm buộc như thế. Dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng tháo cởi như thế.”
  2. Thưa Thầy, chúng con bỏ Thầy thì biết đến với ai ! Thầy mới có những lời ban phúc trường sinh. Phần chúng con, chúng con tin và nhận biết rằng Thầy là Con Thiên Chúa.
  3. Chúa nói : “Những kẻ nay đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ nay đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.”

LỜI NGUYỆN

Lạy Chúa, chỉ có Chúa mới làm cho chúng con nên một lòng một ý, xin cho tất cả chúng con biết yêu luật Chúa truyền và mong điều Chúa hứa, để dầu sống giữa cảnh thế sự thăng trầm, chúng con vẫn một lòng thiết tha với cõi phúc chân thật. Chúng con cầu xin