CHÚA NHẬT 22

NGÀY TRONG TUẦN THƯỜNG NIÊN

TIỀN XƯỚNG THÁNH CA TIN MỪNG

Kinh Chiều I

  1. Đức Giê-su bắt đầu tỏ cho môn đệ biết : Người sẽ phải lên Giê-ru-sa-lem chịu đau khổ nhiều và bị giết chết, rồi ngày thứ ba sẽ sống lại.
  2. Hãy tuân giữ các huấn lệnh của Chúa là Thiên Chúa các ngươi, nhờ đó chư dân sẽ nhìn nhận các ngươi là những bậc khôn ngoan tài trí.
  3. Khi anh được mời đến dự tiệc cưới, thì hãy tìm chỗ cuối mà ngồi, để cho người đã mời anh phải đến nói : “Xin mời bạn lên chỗ trên cho.” Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt khách đồng bàn.

Kinh Sáng

  1. Nếu được cả thế giới mà lại phải thiệt thân, thì nào có lợi gì ?
  2. Lời Chúa được gieo vào lòng anh em, anh em hãy khiêm tốn đón nhận. Đó là lời có sức cứu độ linh hồn anh em.
  3. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.

Kinh Chiều II

  1. Con Người sẽ ngự đến trong ánh vinh quang của Chúa Cha, cùng với các thiên thần của mình. Và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng với việc họ làm.
  2. Hãy nghe và hãy hiểu những gì Chúa đã ban đã truyền cho anh em.
  3. Khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, những người què quặt, đui mù, họ sẽ không có gì trả lễ. Như thế, ông mới thật có phúc, vì ông sẽ được Thiên Chúa trả công trong ngày các kẻ lành sống lại.

LỜI NGUYỆN

Lạy Chúa, mọi sự tốt lành đều bởi Chúa mà ra, xin cho chúng con thêm lòng tin yêu Chúa, để những gì tốt đẹp nơi chúng con ngày càng phát triển, và được Chúa chăm nom giữ gìn. Chúng con cầu xin