CHÚA NHẬT 34

NGÀY TRONG TUẦN THƯỜNG NIÊN

Lấy ở ngày lễ Đức Giê-su Ki-tô Vua vũ trụ. Trong tuần có thể dùng lời nguyện sau đây :

LỜI NGUYỆN

Lạy Chúa, xin thúc đẩy chúng con thêm hăng hái nhiệt thành mà cộng tác vào công trình cứu độ của Chúa, để nhờ đó, chúng con được Chúa ban ơn trợ lực dồi dào hơn nữa. Chúng con cầu xin