CHÚA NHẬT 6

NGÀY TRONG TUẦN THƯỜNG NIÊN

TIỀN XƯỚNG THÁNH CA TIN MỪNG

Kinh Chiều I

  1. Ai tuân giữ và dạy người khác làm như thế sẽ được coi là người lớn nhất trong Nước Trời.
  2. Người phong hủi thưa với Chúa Giê-su rằng : “Lạy Ngài, nếu Ngài muốn là Ngài chữa tôi được khỏi bệnh.” Chúa Giê-su liền bảo anh : “Tôi muốn, tôi cho anh được khỏi bệnh.”
  3. Hỡi anh em là những kẻ nghèo, anh em thật có phúc, vì Nước Thiên Chúa là của anh em ! Hỡi anh em là những người đang đói, anh em thật có phúc, vì sẽ được Thiên Chúa cho thoả dạ no lòng !

Kinh Sáng

  1. Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các Kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.
  2. Chúa Giê-su động lòng thương, giơ tay đụng vào người phong hủi. Ngay tức khắc, chứng phong hủi biến đi, và anh ta được khỏi bệnh.
  3. Chúa nói : “Hỡi anh em là những kẻ khóc than, anh em thật có phúc, vì anh em sẽ được vui cười !”

Kinh Chiều II

  1. Nếu anh sắp ra trước bàn thờ dâng lễ vật, mà sực nhớ có người anh em đang có sự bất bình với anh ; hãy để của lễ trước bàn thờ đi làm hoà với người ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Ha-lê-lui-
  2. “Coi chừng, không được nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế, để làm bằng chứng cho người ta.” Nhưng vừa ra khỏi đó, anh ta đã vội công bố và tung tin ấy ra.
  3. Hỡi anh em, anh em thật có phúc, khi vì Con Người mà bị thiên hạ ghét bỏ. Hãy hớn hở vui mừng, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời hết sức lớn lao.

LỜI NGUYỆN

Lạy Chúa, Chúa thích ngự trong những tâm hồn ngay thẳng, xin tuôn đổ hồng ân, giúp chúng con ăn ở thế nào, để trở nên đền thờ của Chúa. Chúng con cầu xin