CHÚA NHẬT 7

NGÀY TRONG TUẦN THƯỜNG NIÊN

TIỀN XƯỚNG THÁNH CA TIN MỪNG

Kinh Chiều I

  1. Phải yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời.
  2. Bấy giờ, người ta đem đến cho Chúa Giê-su một người tê liệt. Thấy họ có lòng tin, Chúa Giê-su bảo người tê liệt : “Này con, con đã được tha tội rồi.”
  3. Chúa nói : “Anh em muốn người ta làm cho mình thế nào, thì hãy làm cho người ta như vậy.”

Kinh Sáng

  1. Cha của anh em khiến mặt trời mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất lương.
  2. Chúa Giê-su nói : “Để các ông biết ở dưới đất này Con Người có quyền tha tội”, Chúa bảo người tê liệt : “Tôi truyền cho anh : hãy đứng dậy, vác chõng đi về nhà !”
  3. Chúa nói : “Anh em đừng xét đoán, thì sẽ khỏi bị Thiên Chúa xét đoán : anh em xét đoán thiên hạ làm sao, thì Thiên Chúa cũng xét đoán anh em như vậy.”

Kinh Chiều II

  1. Chúa nói : “Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.”
  2. Người tê liệt vác chõng mình nằm, vừa đi về nhà, vừa dâng lời cảm tạ. Thấy vậy, mọi người đều ca ngợi Thiên Chúa.
  3. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Hãy cho đi, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa cũng dùng đấu ấy đong lại cho anh em.

LỜI NGUYỆN

Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin giúp mỗi người chúng con hằng để tâm suy nghĩ những gì là thiêng liêng cao thượng, và biết dùng lời nói việc làm mà thực thi những điều đẹp ý Chúa. Chúng con cầu xin