CHÚA NHẬT 9

NGÀY TRONG TUẦN THƯỜNG NIÊN

TIỀN XƯỚNG THÁNH CA TIN MỪNG

Kinh Chiều I

  1. Không phải hễ ai thưa với Thầy : “Lạy Chúa, lạy Chúa !” là được vào Nước Trời cả đâu ! Nhưng chỉ những ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.
  2. Chúa nói : “Ngày Sa-bát được lập ra vì loài người, chứ không phải loài người được dựng nên vì ngày Sa-bát.”
  3. Khi nghe đồn về Đức Giê-su, một viên đại đội trưởng cử mấy kỳ mục trong dân Do-thái đến xin Người cứu sống đứa nô lệ của ông.

Kinh Sáng

  1. Ai nghe lời Thầy nói, mà đem ra thực hành, thì ví như người khôn, xây nhà trên nền đá.
  2. Đức Giê-su trả lời những người Pha-ri-sêu : “Con Người cũng là chủ của ngày Sa-bát.”
  3. Thưa Ngài, tôi chẳng đáng rước Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời, là đầy tớ tôi được khỏi bệnh.

Kinh Chiều II

  1. Dù nước lũ hay bão táp có ập vào nhà người khôn, thì nhà ấy cũng không sụp đổ vì đã được xây trên nền đá.
  2. Đức Giê-su bảo người bại tay : “Anh giơ tay ra.” Người ấy giơ ra, và tay liền trở lại bình thường.
  3. Đức Giê-su thán phục viên đại đội trưởng. Người bảo : “Tôi nói cho các ông hay : Ngay cả trong dân Ít-ra-en, tôi cũng chưa thấy một người nào có lòng tin mạnh như thế.” Về đến nhà, những người được sai đi thấy người nô lệ đã bình phục hoàn toàn.

LỜI NGUYỆN

Lạy Chúa, Chúa quan phòng mọi sự và an bài thật khôn ngoan, tất cả đều xảy ra như Chúa muốn, xin đẩy xa những gì nguy hại và rộng ban muôn điều lợi ích cho chúng con. Chúng con cầu xin