CHÚA NHẬT 23

NGÀY TRONG TUẦN THƯỜNG NIÊN

TIỀN XƯỚNG THÁNH CA TIN MỪNG

Kinh Chiều I

  1. Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nó mà chịu nghe anh, là anh đã chinh phục được người anh em mình vậy.
  2. Khi Đức Giê-su đi ngang qua miền giáp giới vùng Tia, dân chúng đem đến một người câm điếc, và xin Đức Giê-su đặt tay trên anh.
  3. Hễ ai đến với tôi mà không chê bỏ cả đến mạng sống mình thì không thể làm môn đệ tôi được.

Kinh Sáng

  1. Nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho.
  2. Chúa Giê-su ngước mắt lên trời, thở dài và nói với người câm điếc : “Ép-pha-ta”, nghĩa là “Hãy mở ra !”
  3. Chúa nói : “Ai không vác thập giá mình mà theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.”

Kinh Chiều II

  1. Chúa nói : “Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa họ.”
  2. Chúa làm việc gì cũng tốt đẹp cả : Người làm cho kẻ điếc nghe được, kẻ câm nói được.
  3. Ai không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi.

LỜI NGUYỆN

Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa cứu chuộc và nhận chúng con làm nghĩa tử, xin lấy tình Cha mà âu yếm đoái nhìn : này chúng con là những kẻ tin kính Đức Ki-tô, thì xin cho chúng con được trở nên những người tự do đích thực, và đáng hưởng gia nghiệp muôn đời. Chúng con cầu xin