CHÚA NHẬT 33

NGÀY TRONG TUẦN THƯỜNG NIÊN

TIỀN XƯỚNG THÁNH CA TIN MỪNG

Kinh Chiều I

  1. Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm nén, tôi đã gây lời được năm nén khác đây.
  2. Thiên hạ sẽ thấy Con Người rất uy nghi vinh hiển ngự giá mây trời mà đến. Ha-lê-lui-
  3. Chúa nói : Khi nghe có giặc giã loạn lạc, anh em đừng sợ hãi. Vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu.

Kinh Sáng

  1. Ông chủ nói : Anh thật là gia nhân tài giỏi và trung thành. Anh đã trung thành trong ít việc tôi sẽ đặt anh lên coi nhiều việc.
  2. Chúa sẽ sai các thiên sứ đi tập họp những kẻ được Người tuyển chọn từ bốn phương, từ đầu mặt đất đến cuối chân trời.
  3. Chính Thầy sẽ cho anh em biết ăn nói khôn ngoan khiến tất cả địch thù của anh em không tài nào chống chọi hay bắt bẻ được.

Kinh Chiều II

  1. Ông chủ nói : “Hỡi gia nhân tài giỏi, anh đã trung thành trong việc nhỏ ; hãy vào chung hưởng phúc lạc với chủ anh.”
  2. Thầy bảo thật anh em : “Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Thầy sẽ chẳng qua đâu !”
  3. Chúa nói : “Có kiên nhẫn chịu đựng, anh em mới giữ được mạng sống mình.”

LỜI NGUYỆN

Lạy Thiên Chúa là nguồn phát sinh mọi điều thiện hảo, được phụng sự Chúa quả là một hạnh phúc tuyệt vời, xin cho chúng con tìm được niềm vui khi hết dạ trung thành với Chúa. Chúng con cầu xin