CHÚA NHẬT 4

NGÀY TRONG TUẦN THƯỜNG NIÊN

TIỀN XƯỚNG THÁNH CA TIN MỪNG

Kinh Chiều I

  1. Thấy dân chúng đông đảo, Chúa Giê-su lên một ngọn núi, các môn đệ tiến lại gần bên, Người liền cất tiếng dạy họ rằng : “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ !”
  2. Mọi người đều kinh ngạc về giáo huấn của Chúa Giê-su, vì Người giảng dạy họ, như vị có thẩm quyền.
  3. Mọi người đều thán phục vì ý đẹp lời hay, chính miệng Chúa Giê-su đã nói.

Kinh Sáng

  1. Chúa nói : “Phúc thay ai có lương tâm trong sạch, vì họ sẽ được ngắm nhìn Thiên Chúa.”
  2. Mọi người bàn tán với nhau : “Thế nghĩa là gì ? Giáo lý thì mới mẻ, Người dạy lại có thẩm quyền. Ông ấy ra lệnh cho quỷ, quỷ cũng phải tuân theo !”
  3. Tôi bảo thật các ông : không một ngôn sứ nào được quê hương mình chấp nhận.

Kinh Chiều II

  1. Chúa nói : “Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa !”
  2. Mọi người đều kinh ngạc và danh tiếng Người đồn ra mau chóng khắp miền Ga-li-lê.
  3. Họ lôi Chúa Giê-su ra khỏi thành, để xô Người xuống vực. Nhưng Người đã băng qua giữa họ mà đi.

LỜI NGUYỆN

Lạy Chúa, xin cho tất cả chúng con biết hết lòng thờ phượng Chúa, và thành tâm yêu mến mọi người. Chúng con cầu xin