Thứ Sáu

NGÀY TRONG TUẦN THƯỜNG NIÊN

Bài đọc 1              Tl 13,1-25

Một sứ giả báo trước : Sam son sẽ chào đời.

Một lần nữa, Sách Thánh lại kể chuyện Thiên Chúa kêu gọi một tôi tớ của Người. Trong trường hợp sau đây, người tôi tớ được thánh hiến khi còn trong lòng mẹ nhờ ơn Thần Khí. Người được thánh hiến như thế sẽ có những hành động phi thường, nhưng phải đáp ứng một số đòi hỏi. Chính vì không tôn trọng các đòi hỏi này mà cuối cùng ông Samson đã bị quật ngã.

Lời Chúa trong sách Thủ Lãnh

1 Con cái Israel lại làm sự dữ trái mắt Đức Chúa, và Đức Chúa đã trao họ vào tay người Phi-li-tinh bốn mươi năm.

2 Có một người đàn ông ở Xo-rơ-a, thuộc chi tộc Đan, tên là Ma-nô-ác. Vợ ông son sẻ và không sinh con.3 Sứ giả của Đức Chúa hiện ra với người vợ và nói với bà: “Này, bà là người son sẻ và không sinh con, nhưng bà sẽ có thai và sinh một con trai.4 Vậy bây giờ phải kiêng cữ: đừng uống rượu và thức có men, cũng đừng ăn mọi thứ không thanh sạch.5 Vì này bà sẽ có thai và sinh một con trai. Dao cạo sẽ không được lướt trên đầu nó, vì con trẻ sẽ là một na-dia của Thiên Chúa từ lòng mẹ. Chính nó sẽ bắt đầu cứu Israel khỏi tay người Phi-li-tinh.”6 Bà đi vào và nói với chồng rằng: “Một người của Thiên Chúa đã đến gặp tôi; hình dáng của người như hình dáng một sứ giả của Thiên Chúa, rất đáng sợ. Tôi đã không dám hỏi người từ đâu tới; và danh tánh người, người cũng không tiết lộ cho tôi.7 Nhưng người nói với tôi: “Này bà sẽ có thai và sẽ sinh một con trai; bây giờ bà phải kiêng cữ: đừng uống rượu và thức có men, cũng đừng ăn mọi thứ không thanh sạch, vì con trẻ ấy sẽ là một na-dia của Thiên Chúa, từ lòng mẹ cho đến ngày nó chết.”

8 Ông Ma-nô-ác khẩn cầu Đức Chúa, ông nói: “Thưa Ngài, xin vui lòng cho người của Thiên Chúa mà Ngài đã sai, đến với chúng con một lần nữa, và dạy chúng con phải làm gì cho đứa trẻ sẽ sinh ra.”9 Thiên Chúa nghe tiếng ông Ma-nô-ác, và sứ giả của Đức Chúa lại đến gặp vợ ông, lúc bà đang ở ngoài đồng, khi ông Ma-nô-ác, chồng bà, không có mặt ở đó.10 Bà vội vã chạy đi báo cho chồng, và nói với ông: “Này người đã gặp tôi hôm trước, lại hiện ra với tôi nữa.”11 Ông Ma-nô-ác đứng dậy đi theo vợ, đến gặp người kia và nói: “Ngài có phải là người đã nói với bà này không? ” Người ấy đáp: “Chính tôi.”12 Ông Ma-nô-ác nói: “Khi xảy ra như ngài nói, thì đứa bé phải giữ luật nào, và nó phải làm gì? “13 Sứ giả của Đức Chúa nói với ông Ma-nô-ác: “Tất cả những điều tôi đã nói với bà ấy thì bà ấy phải giữ.14 Tất cả những gì bởi cây nho mà ra, thì bà không được ăn, cũng không được uống rượu và thức có men; tất cả những gì không thanh sạch, thì bà không được ăn. Mọi điều tôi đã truyền, thì bà phải tuân giữ.”15 Ông Ma-nô-ác thưa với sứ giả của Đức Chúa: “Xin cho phép chúng tôi giữ ngài lại và dọn hầu ngài một con dê tơ! “16 Sứ giả của Đức Chúa nói với ông Ma-nô-ác: “Ông có giữ tôi lại, tôi cũng chẳng ăn bánh của ông; nhưng nếu ông dọn lễ toàn thiêu kính Đức Chúa, thì ông hãy dâng lên Người đi”, vì ông Ma-nô-ác không biết người ấy là sứ giả của Đức Chúa.17 Bấy giờ ông Ma-nô-ác nói với sứ giả của Đức Chúa: “Xin ngài cho biết quý danh, để khi xảy ra như ngài nói, chúng tôi sẽ trọng đãi ngài! “18 Sứ giả của Đức Chúa nói với ông: “Sao ông lại hỏi tên tôi? Đó là một điều bí nhiệm.”19 Bấy giờ ông Ma-nô-ác bắt một con dê tơ và lấy tế phẩm, để dâng làm lễ toàn thiêu trên tảng đá kính Đức Chúa, Đấng đã thực hiện những kỳ công, rồi ông Ma-nô-ác và bà vợ đứng nhìn.20 Khi ngọn lửa từ bàn thờ bốc lên trời, thì sứ giả của Đức Chúa cũng lên theo trong ngọn lửa của bàn thờ, trước sự chứng kiến của ông Ma-nô-ác và vợ ông; họ phục lạy sát đất.21 Sứ giả của Đức Chúa không hiện ra với ông Ma-nô-ác và vợ ông nữa. Bấy giờ ông Ma-nô-ác mới biết vị đó chính là sứ giả của Đức Chúa.22 Ông Ma-nô-ác liền nói với vợ: “Chúng ta chết mất thôi, vì đã thấy Thiên Chúa.”23 Nhưng vợ ông nói với ông: “Nếu Đức Chúa có ý định giết chúng ta, thì Người đã chẳng nhận lễ toàn thiêu và tế phẩm từ tay chúng ta, đã chẳng cho chúng ta thấy tất cả những điều ấy, và mới đây đã chẳng cho chúng ta nghe một điều như thế.”24 Bà sinh được một con trai và đặt tên là Sam-sôn. Đứa bé lớn lên, và Đức Chúa chúc lành cho nó.25 Thần khí Đức Chúa bắt đầu tác động trên Sam-sôn tại Trại Đan giữa Xo-rơ-a và Ét-ta-ôn.

Xướng đáp            Lc 1,13.15 ; Tl 13,5

X    Thiên thần nói với ông Da-ca-ri-a: “Vợ ông sẽ sinh cho ông một đứa con trai, và ông sẽ đặt tên là Gio-an ; rượu lạt rượu nồng em sẽ đều không uống, và ngay khi còn trong lòng mẹ, em đã đầy Thánh Thần.
*     Em sẽ là người được thánh hiến cho Thiên Chúa.
Đ    Sứ giả của Đức Chúa hiện ra với bà vợ ông Ma-nô-ác và bảo: “Này bà sẽ có thai và sinh một con trai. Dao cạo sẽ không được lướt trên đầu em”. *

Bài đọc 2

Chúng ta là con cái Thiên Chúa, hãy ở lại trong bình an của Thiên Chúa.

Trích khảo luận của thánh Síprianô, Giám mục, tử đạo, về kinh Lạy Cha.

Đức Kitô đã minh thị ra thêm một điều luật. Người ra điều kiện rõ ràng và đòi buộc chúng ta : chúng ta chỉ được xin tha nợ theo mức độ chính chúng ta tha cho những người mắc nợ chúng ta. Hãy biết rằng : chúng ta sẽ không thể nào được tha tội như chúng ta xin, nếu chính chúng ta không tha cho những người xúc phạm đến chúng ta. Chính vì thế mà nơi khác, Chúa nói : anh em đong đấu nào thì Thiên Chúa cũng sẽ đong cho anh em đấu ấy. Và tên đầy tớ được chủ tha hết nợ, nhưng không chịu tha nợ cho đồng bạn mình, thì đã bị trói lại và tống giam. Vì hắn không muốn khoan dung cho đồng bạn, nên hắn cũng mất đi lòng khoan dung ông chủ đã dành cho hắn.

Điều ấy Đức Kitô chỉ thị một cách mạnh mẽ hơn các lệnh truyền khác. Người nghiêm khắc nói : Khi anh em đứng cầu nguyện, nếu anh em có chuyện bất bình với ai, thì hãy tha thứ cho họ, để Cha của anh em là Đấng ngự trên trời, cũng tha lỗi cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ, thì Cha của anh em là Đấng ngự trên trời, cũng sẽ không tha lỗi cho anh em. Ngày phán xét, bạn sẽ bị xét xử theo chính phán quyết bạn đã ra cho mình ; bạn đã hành động ra sao thì sẽ phải gánh chịu như vậy.

Quả thế, Thiên Chúa đã dạy phải sống hòa thuận và đồng tâm nhất trí với nhau trong nhà Người. Khi tái sinh chúng ta, Người đã làm cho chúng ta nên như thế nào, thì người muốn là khi được tái sinh rồi, chúng ta cứ tiếp tục sống như thế, để, vì là con Thiên Chúa, chúng ta ở lại trong niềm bình an của Thiên Chúa, và vì cùng chung một thần khí, chúng ta cũng chung một lòng một dạ với nhau. Cũng thế, Thiên Chúa đã không nhận lễ vật của kẻ bất hòa, và truyền cho họ phải rời bàn thờ, quay về làm hòa với anh em trước đã, rồi Người mới có thể vui nhận những lời cầu xin phát xuất từ một tâm hồn hòa thuận. Đối với Thiên Chúa, lễ tế cao cả nhất là niềm bình an, là tình huynh đệ thuận hòa và là một đoàn dân hiệp nhất nhờ mối hiệp nhất giữa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

Aben và Cain là những người đầu tiên dâng của lễ, nhưng Thiên Chúa chẳng nhìn đến lễ vật, mà nhìn tận cõi lòng. Người vui với tấm lòng của ai thì cũng vui với lễ vật của người ấy. Aben hiếu hòa và công chính ; khi dâng lễ tế lên Thiên Chúa với tâm hồn trong sạch, ông đã dạy những ai muốn đến bàn thờ dâng của lễ, cũng phải có lòng kính sợ Thiên Chúa, có trái tim đơn thành, phải giữ luật công chính và sống trong bình an hòa thuận. Khi dâng lễ tế lên Thiên Chúa, Aben đã là con người như thế. Sau đó, chính ông được trở thành hy lễ dâng lên Thiên Chúa thì cũng rất phải lẽ. Ông được nhìn nhận là vị tử đạo đầu tiên, là người khởi sự cuộc thương khó của Chúa khi đổ máu vinh quang của mình, vì ông vừa sống đức công chính của Chúa, vừa giữ được niềm bình an. Những người như ông cuối cùng sẽ được Chúa ân thưởng và được chia sẻ vinh quang với Chúa.

Còn người bất thuận, chia rẽ và không sống hòa bình với anh em, thì theo lời chứng của thánh tông đồ Phaolô và của Kinh Thánh, dầu có bị giết vì danh Chúa, người đó cũng không thoát khỏi lời cáo buộc về tội bất bình với anh em, như đã chép : Phàm ai ghét anh em mình thì là kẻ sát nhân. Kẻ sát nhân thì không được vào Nước Trời và không được ở cùng Thiên Chúa. Ai muốn bắt chước Giuđa hơn là bắt chước Đức Kitô, thì không thể ở với Đức Kitô được.

Xướng đáp        Ep 4,1.3 ; Rm 15,5.6

X    Tôi khuyên nhủ anh em hãy sống cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh em. Hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hoà gắn bó với nhau,
*     cũng như anh em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng.
Đ    Xin Thiên Chúa làm cho anh em được đồng tâm nhất trí với nhau, để anh em có thể hiệp ý đồng thanh mà tôn vinh Thiên Chúa. *

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa ban sức mạnh cho những kẻ cậy trông, xin nghe lời chúng con cầu khẩn : loài người chúng con, thân phận yếu hèn, không thể làm được chi, nếu Chúa không nâng đỡ, xin Chúa hằng tuôn đổ hồng ân, giúp chúng con giữ huấn luyện Chúa truyền, mà chỉ muốn và làm những điều Chúa ưa thích. Chúng con cầu xin