Thứ Ba

NGÀY TRONG TUẦN THƯỜNG NIÊN

Bài đọc 1   Ed 36,16-36

Thần trí của Ta, Ta sẽ đặt vào lòng các ngươi.

Như Giêrêmia, Êdêkien cũng loan báo một Giao Ước mới, được Thần Khí đảm bảo, đưa đến hậu quả là tẩy xóa vết nhơ tội lỗi, nhờ ơn Thiên Chúa ban không. Giao Ước này được thiết lập nhờ Đức Kitô chịu chết và sống lại. Người Kitô hữu được tham dự vào Giao Ước đó nhơ bí tích thánh tẩy.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Êdêkien.

16 Có lời Đức Chúa phán với tôi rằng:17 Hỡi con người, con cái nhà Ít-ra-en đang cư ngụ trên đất của chúng, đã làm cho đất ấy ra ô uế vì lối sống và các hành vi của chúng; lối sống của chúng trước mặt Ta cũng ô uế như người đàn bà trong thời kinh nguyệt.18 Ta đã trút xuống trên chúng cơn thịnh nộ của Ta vì máu chúng đã đổ ra trên đất ấy và làm cho đất ấy ra ô uế vì các việc ô uế của chúng.19 Ta đã tung chúng đi các dân và gieo chúng vào các nước. Ta đã căn cứ vào lối sống và các hành vi của chúng mà xét xử.20 Chúng đã làm cho danh Ta bị xúc phạm giữa các dân mà chúng đi đến, khiến người ta nói về chúng rằng: “Đó là dân của Đức Chúa, chúng đã phải ra khỏi xứ của Người.”21 Nhưng Ta ái ngại cho thánh danh Ta đã bị nhà Ít-ra-en xúc phạm giữa các dân mà chúng đi đến.22 Vì thế, ngươi hãy nói với nhà Ít-ra-en: Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này: Hỡi nhà Ít-ra-en, không phải vì các ngươi mà Ta hành động, mà vì danh thánh của Ta đã bị các ngươi xúc phạm giữa các dân các ngươi đã đi đến.23 Ta sẽ biểu dương danh thánh thiện vĩ đại của Ta đã bị xúc phạm giữa chư dân, danh mà các ngươi đã xúc phạm ở giữa chúng. Bấy giờ chư dân sẽ nhận biết chính Ta là Đức Chúa – sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng – khi Ta biểu dương sự thánh thiện của Ta nơi các ngươi ngay trước mắt chúng.24 Bấy giờ, Ta sẽ đem các ngươi ra khỏi các dân tộc, sẽ quy tụ các ngươi lại từ khắp các nước, và sẽ dẫn các ngươi về đất của các ngươi.25 Rồi Ta sẽ rảy nước thanh sạch trên các ngươi và các ngươi sẽ được thanh sạch, các ngươi sẽ được sạch mọi ô uế và mọi tà thần.26 Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt.27 Chính thần trí của Ta, Ta sẽ đặt vào lòng các ngươi, Ta sẽ làm cho các ngươi đi theo thánh chỉ, tuân giữ các phán quyết của Ta và đem ra thi hành.28 Các ngươi sẽ cư ngụ trong đất Ta đã ban cho tổ tiên các ngươi. Các ngươi sẽ là dân của Ta. Còn Ta, Ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi.29 Ta sẽ cứu các ngươi khỏi mọi ô uế. Ta sẽ gọi lúa mì tới và cho nó tăng thêm nhiều. Ta sẽ không để các ngươi phải chịu cảnh đói kém.30 Ta sẽ cho trái cây và hoa màu đồng ruộng tăng thêm nhiều, để các ngươi không còn bị ô nhục trước mặt chư dân về nạn đói kém nữa.31 Bấy giờ, các ngươi sẽ nhớ lại lối sống xấu xa và hành vi bất hảo của các ngươi. Các ngươi sẽ kinh tởm chính bản thân mình, vì các tội lỗi và những điều ghê tởm của các ngươi.32 Không phải vì các ngươi mà Ta hành động – sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng – hãy biết rõ như thế. Các ngươi phải lấy làm thẹn thùng xấu hổ về lối sống của các ngươi, hỡi nhà Ít-ra-en.

33 Đức Chúa là Chúa Thượng phán thế này: Vào ngày Ta thanh tẩy các ngươi sạch mọi tội lỗi, Ta sẽ cho các thành thị có người cư ngụ và các chốn điêu tàn sẽ được tái thiết.34 Xứ sở hoang tàn sẽ được cày cấy, sau khi đã là chốn hoang tàn trước mắt mọi người qua lại.35 Người ta sẽ nói: “Đất này mới đây bị tan hoang, nay đã nên như thửa vườn Ê-đen; các thành thị đổ nát, hoang tàn, bị phá huỷ, nay trở nên những pháo đài có người cư ngụ.”36 Bấy giờ chư dân còn sống sót ở chung quanh các ngươi sẽ nhận biết chính Ta là Đức Chúa, Đấng tái thiết những gì đã bị tàn phá và dựng lại những gì đã bị phá đổ. Chính Ta, Đức Chúa, Ta đã phán là Ta làm.

Xướng đáp    Ed 11,19-20.19

X    Ta sẽ lấy khỏi mình chúng trái tim chai đá và ban cho chúng một trái tim bằng thịt,

*     để chúng đi theo các thánh chỉ của Ta; lúc ấy, chúng sẽ là dân của Ta, và Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng.

Đ    Ta sẽ ban cho chúng một trái tim, và đặt thần khí mới vào lòng chúng. *

Bài đọc 2

Hội Thánh như cây nho, càng lớn mạnh càng lan rộng khắp nơi

Trích bài giảng của thánh Âutinh, Giám mục, về các mục tử.

Chiên của Ta tản mác trên các ngọn núi, trên mọi đỉnh đồi, trên khắp mặt đất. Tản mác trên khắp mặt đất là gì? Đó là những kẻ chạy theo của cải trần gian, những của phù hoa trên mặt đất ; họ yêu mến, quý chuộng những thứ ấy. Họ không muốn chết cho tội lỗi, để đời sống của họ được ẩn tàng trong Đức Kitô. Khắp mặt đất là do lòng họ yêu chuộng của đời này, và vì họ là những con chiên lạc loài trên khắp mặt đất. Họ ở khắp nơi : một người mẹ là tính kiêu căng đã sinh ra họ hết thảy, cũng như một người mẹ duy nhất của chúng ta là Hội Thánh công giáo đã sinh ra mọi Kitô hữu rải rác trên khắp hoàn cầu.

Vậy, chẳng lạ gì nếu kiêu ngạo sinh ra xâu xé, yêu thương đưa đến hiệp nhất. Nhưng chính bà mẹ là Hội Thánh công giáo, chính vị Mục Tử hiện diện nơi Bà, đang tìm kiếm khắp nơi những kẻ lầm lạc, bồi dưỡng người đau yếu, chữa lành kẻ suy nhược, băng bó người bị thương, dùng người này săn sóc người kia dù họ không quen biết nhau. Nhưng Mẹ Hội Thánh biết tất cả, vì hòa đồng với hết mọi người.

Hội Thánh như cây nho, càng lớn mạnh càng lan rộng khắp nơi ; còn người ta thì như những ngành vô ích, bị người làm vườn dùng liềm cắt bỏ vì không sinh trái. Thế là cây nho được tỉa chứ không bị chặt. Vậy những ngành kia bị cắt bỏ ở đâu thì vẫn nằm yên ở đó. Còn cây nho vẫn lớn đều và biết ngành nào vẫn gắn liền với nó, ngành nào bị cắt bỏ nằm bên cạnh.

Tuy vậy, từ tình trạng đó, Hội Thánh vẫn kêu gọi kẻ lầm lạc trở về, vì thánh Phaolô tông đồ nói về các ngành đã gãy rằng : Thiên Chúa thừa sức tháp họ một lần nữa. Dù nói về chiên lạc đàn, hay là ngành lìa cây, thì Thiên Chúa cũng không thiếu khả năng gọi chiên về, hay tháp ngành lại, bởi vì Người là Mục Tử Tối Cao, là người làm vườn đích thật. Chiên của Ta tản mác trên khắp mặt đất, thế mà chẳng ai chăm lo, chẳng ai kiếm tìm, chẳng ai trong các mục tử xấu chịu đi tìm kiếm, dù một người cũng không.

Vì thế, hỡi các mục tử, hãy nghe lời Đức Chúa : Ta lấy mạng sống Ta mà thề, sấm ngôn của Đức Chúa. Anh em hãy coi, Người bắt đầu từ đâu. Thiên Chúa lấy mạng sống mình làm chứng, dường như Người thề vậy : Ta lấy mạng sống Ta mà thề, sấm ngôn của Đức Chúa. Các mục tử đã chết, nhưng chiên thì được an toàn ; Chúa hằng sống. Ta lấy mạng sống Ta mà thề, sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng. Nhưng những mục tử đã chết đó là ai? Là những kẻ tìm lợi ích cho mình chứ không tìm lợi ích cho Chúa Giêsu Kitô. Vậy, liệu sẽ có, và sẽ gặp được những mục tử biết tìm, không phải lợi ích cho mình mà lợi ích cho Chúa Giêsu Kitô hay không? Nhất định sẽ có và nhất định sẽ gặp, hiện không thiếu và sẽ chẳng thiếu.

Xướng đáp    2Cr 3,4.6.5

X    Nhờ Đức Ki-tô, chúng tôi dám tin tưởng vào Thiên Chúa.

*     Người là Đấng ban cho chúng tôi khả năng phục vụ Giao Ước Mới, không phải Giao Ước căn cứ trên chữ viết, nhưng dựa vào Thần Khí.

Đ    Không phải vì tự chúng tôi, chúng tôi có khả năng để nghĩ rằng mình làm được gì, nhưng khả năng của chúng tôi là do ơn Thiên Chúa. *

Lời cầu              

– Lạy Chúa, xin thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, và những người làm ơn cho chúng con.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban phúc lành cho dân Chúa, và cho những ai chưa nhận biết Chúa được trở về tin yêu Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban ơn cho những người xin chúng con cầu nguyện, và cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(*) Lễ bổn mạng và các dịp lễ đặc biệt của anh (chị) em, thêm lời cầu như sau :

– Xin Chúa ban cho… sức mạnh hồn xác, để tận lực yêu mến Chúa và hâm mộ chu toàn những điều đẹp lòng Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đã thu gọn toàn thể lề luật thánh vào giới răn độc nhất là mến Chúa yêu người, xin giúp chúng con hằng vâng giữ điều Chúa truyền dạy, để sau này đạt tới phúc trường sinh. Chúng con cầu xin …

Kết thúc

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.