Chúa Nhật

NGÀY TRONG TUẦN THƯỜNG NIÊN

Bài đọc 1    Gr 37,21 ; 38,14-28

Từ nhà tù, Giêrêmia góp ý với vua.

Như Isaia, Giêrêmia cũng làm cố vấn cho vua. Tuy nhiên, sứ mạng của ông không phải là khơi dậy các năng lực, nhưng là thuyết phục những người còn ngần ngại, chưa chấp nhận rằng : phải chịu thảm bại trước mới được cứu thoát sau. Chính vì không tin lời đó mà Xítkigiahu đã chết trong lúc bị lưu đày.

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Giêrêmia.

37,21 Vua Xít-ki-gia-hu ra lệnh giam giữ ông trong sân vệ binh và cung cấp cho ong mỗi ngày một ổ bánh lấy ở Phố Hàng Bánh, cho đến khi bánh trong thành hết sạch. Thế là ông Giê-rê-mi-a ở lại trong sân vệ binh.

38,14 Vua Xít-ki-gia-hu sai người đến đưa ngôn sứ Giê-rê-mi-a tới gặp vua ở lối vào thứ ba trong Nhà Đức Chúa. Vua nói với ông Giê-rê-mi-a: “Tôi muốn hỏi ông một điều; ông đừng giấu tôi! “15 Ông Giê-rê-mi-a nói với vua Xít-ki-gia-hu rằng: “Tôi mà nói thật với ngài, ngài lại không cho giết tôi sao? Tôi có góp ý kiến với ngài, ngài cũng chẳng thèm nghe! “16 Lúc ấy vua Xít-ki-gia-hu bí mật thề với ông Giê-rê-mi-a rằng: “Có Đức Chúa hằng sống, Đấng đã ban cho chúng ta mạng sống này: Tôi sẽ không cho giết ông, cũng không trao ông vào tay những người ấy, những kẻ tìm hại mạng sống ông! “17 Ông Giê-rê-mi-a nói với vua Xít-ki-gia-hu: “Đức Chúa, Thiên Chúa các đạo binh, phán thế này: Nếu ngươi chịu ra đầu hàng các tướng lãnh của vua Ba-by-lon, tính mạng ngươi sẽ được bảo toàn, thành này sẽ không bị phóng hoả, ngươi và gia đình sẽ được sống.18 Nhưng nếu ngươi không ra đầu hàng các tướng lãnh của vua Ba-by-lon, thì thành này sẽ bị nộp vào tay quân Can-đê. Chúng sẽ phóng hoả đốt thành; còn chính ngươi, ngươi sẽ không thoát khỏi bàn tay chúng.”19 Vua Xít-ki-gia-hu nói với ông Giê-rê-mi-a: “Tôi lo ngại rằng: Những người Giu-đa đã đầu hàng quân Can-đê, sẽ trao nộp tôi vào tay chúng và chúng sẽ ngược đãi tôi.”20 Ông Giê-rê-mi-a nói: “Họ sẽ không trao nộp ngài đâu! Xin ngài cứ nghe tiếng Đức Chúa qua những điều tôi nói với ngài; ngài sẽ được an toàn và cứu được mạng sống.21 Còn nếu ngài không chịu ra đầu hàng, thì đây là điều Đức Chúa đã tỏ cho tôi thấy:22 Tất cả phụ nữ còn sót lại trong đền vua Giu-đa sẽ bị điệu đến cho các tướng lãnh của vua Ba-by-lon. Họ sẽ nói:

Những người bạn thân tín của ngài
đã xúi giục ngài, lại còn lừa đảo.
Chúng để cho chân ngài lún xuống bùn sâu,
rồi tháo lui chạy trốn.

23 Tất cả vợ con ngài, người ta sẽ điệu đến cho quân Can-đê; còn ngài, ngài sẽ không thoát khỏi tay chúng, vì ngài sẽ bị tay vua Ba-by-lon nắm bắt; thành này sẽ bị phóng hoả.”

24 Vua Xít-ki-gia-hu nói với ông Giê-rê-mi-a: “Đừng để cho ai biết các điều này, chẳng vậy ông sẽ phải chết.25 Nếu các thủ lãnh nghe biết là tôi đã nói chuyện với ông, họ sẽ đến gặp ông và nói: Xin kể cho chúng tôi biết ông đã nói gì với nhà vua, đừng giấu gì cả; chẳng vậy, chúng tôi sẽ giết ông. Nhà vua đã nói gì với ông?26 Ông sẽ nói với họ: Tôi trình lên nhà vua lời thỉnh cầu xin đừng bắt tôi trở lại nhà ông Giơ-hô-na-than, kẻo phải chết ở đó.”

27 Vậy tất cả các thủ lãnh đến gặp ông Giê-rê-mi-a và hỏi: Ông đã nói cho họ biết mọi điều đúng như lệnh truyền của vua. Họ yên lặng rút lui, vì câu chuyện không được tiết lộ.28 Ông Giê-rê-mi-a ở trong sân vệ binh cho đến ngày Giê-ru-sa-lem thất thủ.

Bấy giờ, Giê-ru-sa-lem thất thủ…

Xướng đáp    2Cr 6,4-5 ; Gđt 8,23

X    Chúng ta hãy chứng tỏ mình là người phục vụ Thiên Chúa trong mọi cơn gian nan, khốn quẫn,

*     cả những lúc lo âu, những lúc chịu đòn vọt, tù tội.

Đ    Tất cả những ai muốn đẹp lòng Thiên Chúa, đều phải trải qua nhiều nỗi gian truân, mà vẫn một mực trung thành. *

Bài đọc 2

Đức khôn ngoan Kitô giáo.

Trích bài giảng của thánh Lêô Cả, giáo hoàng, về các mối phúc.

Rồi Chúa nói tiếp : Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Đói đây không phải là đói của phần xác, khát đây không phải là khát của trần gian, mà là ước ao được no đầy sự công chính, và một khi được đưa vào lãnh vực nhiệm mầu của những điều bí ẩn, con người sẽ mong mỏi được đầy tràn chính Chúa.

Phúc thay người ước ao đức công chính như thèm của ăn, như khát nước uống ; chẳng ai khát khao đức công chính, nếu không nếm cảm được một chút ngọt ngào của đức ấy. Khi nghe Thần Khí nói qua miệng ngôn sứ : Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy, thì con người nhận được phần nào sự an ủi từ trên ban xuống, và cháy lửa ngất ngây yêu mến Chúa. Vì vậy khi đã khinh chê mọi sự phù vân ở đời này, con người ấp ủ trong lòng niềm khát vọng nên công chính như người ta thèm ăn khát uống, và hiểu được ý nghĩa của điều răn thứ nhất : Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết sức lực ngươi. Bởi vì yêu mến Thiên Chúa chẳng là gì khác mà chỉ là yêu chuộng đức công chính.

Cuối cùng, như yêu mến Thiên Chúa đòi hỏi phải săn sóc tha nhân, thì khao khát đức công chính cũng đòi phải xót thương người. Vì thế, Tin Mừng nói : Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.

Hỡi Kitô hữu, bạn hãy nhìn xem đức khôn ngoan bạn đã nhận được cao quý dường nào, và hãy hiểu mình đã được kêu gọi phải tập luyện làm sao để đạt được những phần thưởng trọng hậu như thế. Lòng xót thương đòi bạn phải biết xót thương, đức công chính đòi bạn phải nên công chính, để Đấng Tạo Hóa xuất hiện nơi thọ tạo của mình, và hình ảnh Thiên Chúa sẽ rực sáng lên nơi trái tim con người như trong một tấm gương, nhờ có những nét phản chiếu hình ảnh của Người. Có thực hành, đức tin bạn mới vững ; điều bạn ước mong, bạn sẽ đạt được ; điều bạn mến yêu, bạn sẽ được hưởng mãi.

Vì nhờ việc bố thí mà mọi sự trở nên thanh sạch cho bạn, nên bạn cũng sẽ đạt được mối phúc tiếp theo Chúa hứa, khi Người nói : Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Anh em thân mến, người nào được Chúa sắm sẵn cho một phần thưởng cao trọng như thế, thật là diễm phúc. Vậy có tâm hồn trong sạch là gì, nếu không phải là trau dồi các nhân đức đã nói ở trên? Còn nhìn thấy Thiên Chúa, thì trí nào hình dung nổi, lưỡi nào giải thích được hạnh phúc ấy cao cả nhường bao! Thế mà con người lại đạt được điều ấy, khi bản tính nhân loại được biến đổi, nghĩa là khi con người được nhìn thấy Thiên Chúa không phải lờ mờ như trong một tấm gương, nhưng là mặt giáp mặt, Đấng mà không một người nào đã có thể nhìn thấy theo đúng như bản tính của Người. Và điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới, thì người ta lại được đời đời chiêm ngưỡng trong một niềm vui khôn tả.

Xướng đáp    Tv 30 (31), 20 ; 1Cr 2,9

    Lạy Chúa cao cả thay tấm lòng nhân hậu Chúa dành cho kẻ kính sợ Ngài, và

*     thi thố trước mặt phàm nhân cho ai tìm đến Ngài nương náu.

X    Điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới, thì Chúa đã. *

⇒ Tin Mừng (theo ngày)

Thánh thi

Ngợi Khen
(Te Decet Laus)

Ngợi khen Thiên Chúa chí tôn : 
Chúa Cha và Chúa Con, cùng Chúa Thánh Thần,
Ngàn đời hiển trị muôn dân,
Chúng con hiệp ý đồng thanh hát mừng.

Lạy Thiên Chúa
(Te Deum)

 • Lạy Thiên Chúa,
  Chúng con xin ca ngợi hát mừng, *
  Tuyên xưng Ngài là Đức Chúa.
 • Chúa là Cha, Đấng trường tồn vạn đại, *
  Hoàn vũ này kính cẩn suy tôn.
 • Trước nhan Chúa, các tổng thần phủ phục, *
  Mọi thiên thần và đạo binh thiên quốc
  Đều cảm tạ và cung chúc tôn thờ,
  Chẳng khi ngừng vang dậy tiếng tung hô :
 • Thánh ! Thánh ! Chí Thánh !
  Chúa Tể càn khôn là Đấng Thánh ! *
  Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa uy linh.
 • Bậc Tông Đồ đồng thanh ca ngợi Chúa,
  Bao vị ngôn sứ tán tụng Ngài. *
  Đoàn tử đạo quang huy hùng dũng,
  Máu đào đổ ra minh chứng về Ngài,
 • Và trải rộng khắp nơi trần thế,
  Hội Thánh Ngài hoan hỷ tuyên xưng : *
  Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng,
  Và Con Một Ngài chí tôn chí ái,
  Cùng Thánh Thần, Đấng an ủi yêu thương.
 • Lạy Đức Ki-tô, Con Chúa Trời hằng sống,
  Ngài là Chúa hiển vinh *
  Đã chẳng nề mặc lấy xác phàm
  Nơi cung lòng Trinh Nữ
  Hầu giải phóng nhân loại lầm than.
 • Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần,
  Mở cửa trời cho những ai tin tưởng. *
  Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha,
  Ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán.
 • Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bề tôi
  Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn. *
  Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh,
  Phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang.  

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa cứu chuộc và nhận chúng con làm nghĩa tử, xin lấy tình Cha mà âu yếm đoái nhìn : này chúng con là những kẻ tin kính Đức Ki-tô, thì xin cho chúng con được trở nên những người tự do đích thực, và đáng hưởng gia nghiệp muôn đời. Chúng con cầu xin …

X. Nào ta chúc tụng Chúa. 
Đ. Tạ ơn Chúa.