Thứ Hai

NGÀY TRONG TUẦN THƯỜNG NIÊN

Bài đọc 1    Gr 42,1-16 ; 43,4-7

Sau khi Giêrusalem thất thủ.

Trong cố gắng cuối cùng để dành lại độc lập, sau khi giết Gơđangia được người Canđê thắng trận đặt lên làm tổng trấn, một số người Do thái trốn ra nước ngoài. Cho đến giờ chót, Giêrêmia vẫn thất bại trong cố gắng chỉ cho họ thấy đâu mới thực là đường cứu độ. Biết đâu chẳng có ngày ta gặp thất bại như thế?

Lời Chúa trong sách ngôn sứ Giêrêmia.

42,1 Vậy toàn thể các vị chỉ huy quân đội, cũng như ông Giô-kha-nan con ông Ca-rê-ác và ông Giơ-dan-gia con ông Hô-sa-gia cùng toàn dân từ người nhỏ đến người lớn tới2 thưa với ngôn sứ Giê-rê-mi-a: “Ước chi lời thỉnh cầu của chúng tôi được ông chấp nhận! Xin ông cầu cùng Đức Chúa, Thiên Chúa của ông, cho chúng tôi và cho tất cả những người còn lại đây, bởi vì chúng tôi chỉ còn lại một số rất ít, chứ không còn nhiều nữa, như chính mắt ông đang chứng kiến.3 Ước gì Đức Chúa, Thiên Chúa của ông, chỉ cho chúng tôi con đường phải đi và những việc phải làm! “4 Ngôn sứ Giê-rê-mi-a trả lời họ: “Tôi đã nghe thấy rồi. Này tôi sẽ cầu cùng Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, như lời anh em xin, và mọi điều Đức Chúa đáp lại, tôi sẽ cho anh em biết, không giữ lại một điều nào cả! “5 Họ lại thưa với ông Giê-rê-mi-a: “Có Đức Chúa chân thật và trung tín làm chứng cho chúng tôi, nếu chúng tôi không thi hành đúng như mọi điều Đức Chúa, Thiên Chúa của ông, gửi đến cho ông để ông nói cho chúng tôi.6 Dầu thích hay không, chúng tôi cũng sẽ vâng nghe tiếng Đức Chúa, Thiên Chúa chúng tôi, là Đấng chúng tôi cử ông đến. Như vậy chúng tôi sẽ được hạnh phúc vì đã vâng nghe tiếng Đức Chúa, Thiên Chúa chúng tôi.

7 Hết mười ngày, có lời Đức Chúa phán với ông Giê-rê-mi-a.8 Bấy giờ, ông cho gọi ông Giô-kha-nan con ông Ca-rê-ác và toàn thể các vị chỉ huy quân đội đang ở với ông cũng như toàn dân từ người nhỏ đến người lớn.9 Ông bảo họ: “Đức Chúa, Thiên Chúa Ít-ra-en là Đấng anh em đã cử tôi đến để dâng lời cầu khẩn của anh em lên trước nhan Người; Người phán như sau:10 Nếu các ngươi nhất định ở lại xứ này, thì Ta sẽ xây các ngươi chứ không phá, sẽ trồng chứ không nhổ, bởi vì Ta hối tiếc về tai hoạ Ta đã giáng cho các ngươi.11 Đừng sợ vua Ba-by-lon như các ngươi đang sợ; đừng sợ nó – sấm ngôn của Đức Chúa – bởi vì chính Ta ở với các ngươi để cứu độ các ngươi, để giải thoát các ngươi khỏi tay nó.12 Ta sẽ cho các ngươi gặp được lòng thương xót và khiến nó thương xót các ngươi và cho các ngươi trở về đất nước các ngươi.13 Còn nếu các ngươi bảo: “Chúng tôi sẽ không ở lại xứ này”, không chịu vâng nghe tiếng Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi,14 nếu các ngươi bảo: “Không! Chính Ai-cập mới là nơi chúng tôi đến, ở đó chúng tôi sẽ chẳng còn thấy chiến tranh, không còn phải nghe tiếng kèn thúc quân nữa, chẳng còn lo thiếu thốn bánh ăn: chính đó mới là nơi chúng tôi cư ngụ”,15 thì, hãy nghe lời Đức Chúa, hỡi những người Giu-đa còn sót lại: Đức Chúa các đạo binh, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán thế này: Nếu các ngươi cứ nhất định lên đường đi tới Ai-cập và trú ngụ tại đó,16 thì lưỡi gươm các ngươi vẫn sợ sẽ đón chờ các ngươi ở đó, trên đất Ai-cập, và nạn đói các ngươi vẫn ái ngại sẽ theo sát các ngươi ở đó, bên Ai-cập: chính tại đó, các ngươi sẽ phải chết!

43,4 Thế là ông Giô-kha-nan con ông Ca-rê-ác và toàn thể các vị chỉ huy quân đội cũng như toàn dân đã không chịu vâng nghe tiếng Đức Chúa bảo ở lại xứ Giu-đa.5 Ông Giô-kha-nan con ông Ca-rê-ác và toàn thể các vị chỉ huy quân đội đã đem tất cả những người Giu-đa còn sót lại, những người đã trở về đất Giu-đa từ khắp mọi dân họ bị xua đến,6 đó là đàn ông, đàn bà, con trẻ, các con gái của vua và mọi người mà Nơ-vu-dác-a-đan đã giao phó cho ông Gơ-đan-gia con ông A-khi-cam cháu ông Sa-phan, kể cả ngôn sứ Giê-rê-mi-a lẫn ông Ba-rúc con ông Nê-ri-gia.7 Vậy họ đã sang đến Ai-cập bởi vì họ không vâng nghe tiếng Đức Chúa. Họ đến tận Tác-pan-khết.

Xướng đáp    Gr 42,2 ; Ac 5,3

X    Xin ông cầu cùng Đức Chúa, Thiên Chúa của ông, cho chúng tôi và cho tất cả những người còn lại đây :

*     Chúng tôi chỉ còn lại một số rất ít, chứ không còn nhiều nữa.

Đ    Chúng tôi mồ côi cha, mẹ chúng tôi góa bụa. *

Bài đọc 2

Kẻ yêu luật Chúa hưởng an bình thư thái

Trích bài giảng của thánh Lêô Cả, giáo hoàng, về các mối phúc.

Ai có lòng trong sạch thì được Thiên Chúa hứa ban phúc nhìn thấy Người. Đó là điều phải lẽ. Quả vậy, con mắt vẩn đục không thể nhìn thấy vẻ huy hoàng của ánh sáng chân thật, và điều là niềm vui cho những tâm hồn trong sạch thì lại là hình phạt cho những tâm hồn nhơ bẩn. Vậy, đừng để những sự phù phiếm thế gian làm cho ra tối tăm mù mịt, và phải thanh tẩy con mắt linh hồn cho sạch mọi thứ cáu nhơ gian ác, hầu được yên hàn chiêm ngưỡng Thiên Chúa cao sang.

Nhưng ai cũng hiểu rằng, để đáng hưởng mối phúc ấy, thì mối phúc sau đây là cần thiết : Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Anh em thân mến, phúc này không do một sự đồng tâm nhất trí nào mà có, nhưng do sự bình an mà thánh Phaolô tông đồ nói tới : Anh em hãy sống bình an với Thiên Chúa, cũng như ngôn sứ Đavít nói : Kẻ yêu luật Chúa hưởng an bình thư thái, chẳng còn lo gặp chướng ngại nào.

Sự bình an đó, ngay cả những mối tình bằng hữu bền chặt hay những sự đồng thanh tương ứng thâm sâu nhất cũng không thể đòi cho mình được quyền hưởng nếu không hợp với ý của Thiên Chúa. Con người mà tham lam bất chính, vào hùa với tội ác, toa rập với điều xấu xa, thì không đáng hưởng sự bình an đó. Lòng yêu thế gian không thể hợp với lòng mến Thiên Chúa. Ai không tách khỏi nỗi ham mê xác thịt thì không thể hội nhập với đoàn con Thiên Chúa. Còn những ai lòng luôn kết hợp với Thiên Chúa, thì lo giữ gìn sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại, nhờ mối dây bình an liên kết ; họ sẽ không bao giờ trật xa luật đời đời vì họ luôn tin tưởng cầu xin : Nguyện ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Đó là những kẻ xây dựng hòa bình, những người đồng tâm nhất trí với nhau trong mối hòa hợp thánh thiện. Muôn đời họ phải được gọi là con cái Thiên Chúa, đồng thừa tự với Đức Kitô. Lòng yêu mến Thiên Chúa và yêu mến tha nhân làm cho họ đáng được hưởng điều này là không còn cảm thấy bị chống đối hay sợ gặp phải cớ vấp phạm nào. Nhưng sau khi đã chiến đấu chống lại mọi cơn cám dỗ, họ được nghỉ ngơi trong sự bình an vô cùng thanh thản của Thiên Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, Đấng hằng sống và hiển trị cùng với Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.

Xướng đáp    x. Is 38,3 ; 1Ga 2,6 ; 5,3 ; 2,5

X    Ước gì chúng ta trung tín và thành tâm với Chúa là Thiên Chúa chúng ta,

*     đi theo đường lối Người, tuân giữ các lệnh Người truyền dạy.

Đ    Tình yêu Thiên Chúa đã thực sự tới mức hoàn hảo nơi tất cả những ai  *

Lời cầu              

– Lạy Chúa, xin thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, và những người làm ơn cho chúng con.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban phúc lành cho dân Chúa, và cho những ai chưa nhận biết Chúa được trở về tin yêu Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban ơn cho những người xin chúng con cầu nguyện, và cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(*) Lễ bổn mạng và các dịp lễ đặc biệt của anh (chị) em, thêm lời cầu như sau :

– Xin Chúa ban cho… sức mạnh hồn xác, để tận lực yêu mến Chúa và hâm mộ chu toàn những điều đẹp lòng Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa cứu chuộc và nhận chúng con làm nghĩa tử, xin lấy tình Cha mà âu yếm đoái nhìn : này chúng con là những kẻ tin kính Đức Ki-tô, thì xin cho chúng con được trở nên những người tự do đích thực, và đáng hưởng gia nghiệp muôn đời. Chúng con cầu xin…

Kết thúc

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.