Thứ Bảy

NGÀY TRONG TUẦN THƯỜNG NIÊN

Bài đọc 1    Ed 18,1-13.20-32

Trách nhiệm cá nhân

Ngược với những gì truyền thống đã dạy, tình liên đới của dân Chúa không đến độ giam hãm con người trong tội lỗi kẻ khác, hay biến sự thánh thiện của người khác thành khiên thuẫn bảo vệ cho mình. Cuộc sống chẳng bao giờ là một trò may rủi. Trong lãnh vực luân lý, phải cố gắng tới cùng, và lúc nào cũng có thể trở lại với Chúa. Trách nhiệm của con người nặng thật, nhưng trong ý định của Thiên Chúa, trách nhiệm đó đưa con người đến cứu độ chứ không phải diệt vong.

Lời Chúa trong sách Êdêkien.

1 Có lời Đức Chúa phán với tôi rằng:2 Sao các ngươi cứ truyền cho nhau câu ngạn ngữ này trong khắp đất Ít-ra-en: Đời cha ăn nho xanh, đời con phải ê răng.

3 Ta lấy mạng sống Ta mà thề – sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng -, các ngươi sẽ không còn truyền cho nhau câu ngạn ngữ đó trong Ít-ra-en nữa.4 Này, mạng sống nào cũng thuộc về Ta; mạng sống của cha cũng như mạng sống của con đều thuộc về Ta. Ai phạm tội, kẻ ấy phải chết.

5 Người nào ăn ở công chính, thi hành điều công minh chính trực,6 không dự tiệc trên núi, không ngước mắt nhìn các ngẫu tượng của nhà Ít-ra-en, không làm cho vợ người đồng loại ra ô uế, không gần gũi phụ nữ đang thời kỳ ô uế,7 không bóc lột ai, trả của cầm cho người cầm của, không cướp của ai, cho kẻ đói bánh ăn, lấy áo che thân kẻ mình trần,8 không cho vay ăn lời, không lấy lãi quá nặng, không nhúng tay vào chuyện bất công, xét xử công minh giữa người với người,9 sống theo những quy tắc của Ta và tuân giữ các quyết định của Ta mà thể hiện lòng trung tín của mình, người ấy mới là người công chính. Chắc chắn nó sẽ được sống – sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng.

10 Nhưng nếu nó sinh ra một đứa con hung dữ, khát máu, phạm một trong những tội trên,11 mà chính nó không phạm bất cứ tội nào trong những tội đó như: dự tiệc trên núi, làm cho vợ người đồng loại ra ô uế,12 ngược đãi kẻ bần cùng nghèo khó, cướp của kẻ khác, không trả của cầm, ngước mắt nhìn các ngẫu tượng, làm điều ghê tởm,13 cho vay ăn lời và lấy lãi nặng, thì hỏi đứa con ấy có được sống không. Không! Kẻ nào làm tất cả những điều ấy chắc chắn sẽ phải chết, máu nó sẽ đổ trên mình nó.

20 Ai phạm tội, kẻ ấy phải chết; con không mang lấy tội của cha; cha cũng không mang lấy tội của con. Sự công chính của người công chính ở với người công chính. Còn điều dữ của kẻ gian ác ở với kẻ gian ác.

21 Nhưng nếu kẻ gian ác từ bỏ mọi tội lỗi mình đã phạm mà tuân giữ mọi quy tắc của Ta, cùng thi hành điều chính trực công minh, thì chắc chắn nó sẽ sống, nó không phải chết.22 Mọi tội phản nghịch nó phạm, người ta sẽ không còn nhớ đến; nó sẽ được sống vì đã thi hành lẽ công minh.23 Chẳng lẽ Ta lại vui thích vì kẻ gian ác phải chết – sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng – Ta lại không muốn cho nó từ bỏ đường lối của nó mà được sống sao?

24 Nhưng nếu người công chính từ bỏ lẽ công chính của mình mà theo đòi kẻ gian ác làm mọi điều ghê tởm: nó làm thế mà được sống sao? Tất cả những việc công chính nó đã làm sẽ không còn được nhắc đến; vì tội bất trung và tội lỗi nó đã phạm, nó sẽ phải chết.25 Các ngươi lại nói: “Đường lối của Chúa Thượng không ngay thẳng.” Vậy hỡi nhà Ít-ra-en, hãy nghe đây: Phải chăng đường lối của Ta không ngay thẳng hay đường lối của các ngươi mới không ngay thẳng?26 Khi người công chính từ bỏ lẽ công chính của mình và làm điều bất chính mà chết, thì chính vì điều bất chính nó đã làm mà nó phải chết.27 Còn nếu kẻ gian ác từ bỏ điều dữ nó đã làm, mà thi hành điều chính trực công minh, thì nó sẽ cứu được mạng sống mình.28 Nó đã thấy và từ bỏ mọi tội phản nghịch nó phạm, thì chắc chắn nó sẽ sống, nó không phải chết.29 Vậy mà nhà Ít-ra-en lại dám nói: “Đường lối của Chúa Thương không ngay thẳng.” Hỡi nhà Ít-ra-en, có phải đường lối của Ta không ngay thẳng hay đường lối của các ngươi lại không ngay thẳng?30 Vì thế, hỡi nhà Ít-ra-en, Ta sẽ xét xử các ngươi: ai nấy theo đường lối của mình – sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng. Hãy trở lại, hãy từ bỏ mọi tội phản nghịch của các ngươi, chẳng còn chướng ngại nào làm các ngươi phạm tội nữa.31 Hãy quẳng khỏi các ngươi mọi tội phản nghịch các ngươi đã phạm. Hãy tạo cho mình một trái tim mới và một thần khí mới. Hỡi nhà Ít-ra-en, tại sao các ngươi lại muốn chết?32 Quả thật, Ta không vui thích gì về cái chết của kẻ phải chết – sấm ngôn của Đức Chúa là Chúa Thượng. Vậy hãy trở lại và hãy sống.

Xướng đáp    Gr 31,29 ; Ed 18,20a.30.20b

X    Cha ông ăn nho xanh, con cháu ê răng : người ta sẽ không còn nói như vậy nữa,

*     nhưng ai phạm tội, kẻ ấy phải chết.

Đ    Ta sẽ xét xử các ngươi: ai nấy theo đường lối của mình : con không mang lấy tội của cha; cha cũng không mang lấy tội của con. *

Bài đọc 2

Hãy dùng lời an ủi như dầu để băng bó vết thương.

Trích bài giảng của thánh Âutinh, Giám mục, về các mục tử.

Kinh Thánh nói : Chúa có nhận ai làm con thì Người mới cho roi cho vọt. Hay bạn nói có lẽ bạn được miễn? Nếu bạn được miễn, không phải chịu đòn, thì bạn cũng được miễn khỏi ở trong số làm con. Bạn nói : Vậy con nào Chúa cũng đánh đòn sao? Phải, con nào Người cũng đánh đòn, như đã đánh đòn Người Con duy nhất. Người Con duy nhất ấy sinh bởi bản thể của Cha, cũng là Thiên Chúa như Cha, là Lời làm phát sinh vạn vật. Trước kia Người không có thân xác để bị đánh đòn. Vì thế, Người đã mặc lấy thân xác để có thể chịu đòn. Vậy, Người Con duy nhất vô tội mà Cha còn đánh đòn, thì người con nuôi có tội, Cha lại tha chẳng đánh đòn sao? Thánh Tông đồ nói chúng ta đã được gọi làm nghĩa tử. Chúng ta lãnh nhận ơn làm nghĩa tử, để một khi đồng thừa tự với Người Con duy nhất, thì cũng được làm sản nghiệp của Người : Con cứ xin, rồi Cha ban tặng muôn dân nước làm sản nghiệp riêng. Người đã nêu gương cho chúng ta trong cuộc thương khó của Người.

Nhưng, để người yếu đuối khỏi nản lòng vì những thử thách sẽ xảy ra, thì đừng bao giờ lừa dối họ bằng mối hy vọng hão huyền, cũng đừng làm cho họ bị bẻ gãy vì khiếp sợ. Hãy bảo họ chuẩn bị tâm hồn để chịu thử thách. Có khi người ấy bắt đầu quỵ ngã, rên rỉ, không muốn đến gặp bạn. Bạn đã có câu khác : Thiên Chúa là Đấng trung tín : Người sẽ không để anh em bị thử thách quá sức. Quả vậy, hứa như thế và nói về những đau khổ sẽ xảy ra, là làm cho kẻ yếu đuối nên vững mạnh. Đối với người quá sợ mà đâm ra khiếp đảm, nếu bạn hứa là Thiên Chúa thương xót họ, không phải vì sẽ không có những thử thách, nhưng vì Chúa không để cho họ bị thử thách quá sức, thì đó là băng bó vết thương cho người bị đánh gẫy.

Quả thật, có những người khi nghe nói đến các sự khốn khó sắp xảy ra, thì càng trang bị kỹ hơn, và như khát uống thứ nước mình thích. Họ cho rằng liều thuốc các tín hữu dùng còn ít đối với họ, nên họ khao khát cả phúc tử đạo. Ngược lại, có những kẻ khác, khi nghe nói đến các thử thách chắc chắn phải xảy ra cho Kitô hữu, những thử thách mà chỉ ai thật sự muốn là Kitô hữu mới cảm thấy, thì lúc những thử thách ấy gần kề, họ bị đổ gẫy và trở thành què quặt.

Bạn hãy dùng lời an ủi như dầu để băng bó, hãy băng bó vết thương cho người bị giập gãy. Hãy nói : Đừng sợ! Đấng mà anh tin tưởng, không bỏ mặc anh trong cơn thử thách đâu. Thiên Chúa là Đấng trung tín, xin Người đừng để anh bị thử thách quá sức chịu đựng. Điều này không phải tôi nói với bạn, mà là thánh Tông đồ nói ; người nói như sau : Anh em muốn có bằng chứng cho thấy Đức Kitô nói trong tôi ư? Vậy khi nghe những lời này, là bạn nghe chính Đức Kitô, bạn nghe chính vị Mục Tử chăn dắt Ítraen. Quả vậy, có lời nói với Người rằng : Ngài cho chúng con uống nước mắt theo chừng mực. Điều thánh Tông đồ nói : Người không để bạn bị thử thách quá sức chịu đựng, thì vị Ngôn Sứ nói : theo chừng mực. Chỉ cần bạn đừng rời bỏ Đấng vừa sửa trị vừa khuyên lơn, vừa đe dọa vừa an ủi, vừa đánh phạt vừa chữa lành.

Xướng đáp   Tv 43 (44),23 ; Rm 8,37 ; Tv 43 (44),12

X    Lạy Chúa, âu cũng vì Ngài mà mỗi ngày chúng con bị giết, bị coi như bầy cừu để sát sinh.

*     Nhưng trong mọi thử thách, chúng con toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng con.

Đ    Ngài thí chúng con tựa bầy chiên thịt, bắt tản lạc đi giữa ngoại bang. *

Lời cầu              

– Lạy Chúa, xin thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, và những người làm ơn cho chúng con.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban phúc lành cho dân Chúa, và cho những ai chưa nhận biết Chúa được trở về tin yêu Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban ơn cho những người xin chúng con cầu nguyện, và cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(*) Lễ bổn mạng và các dịp lễ đặc biệt của anh (chị) em, thêm lời cầu như sau :

– Xin Chúa ban cho… sức mạnh hồn xác, để tận lực yêu mến Chúa và hâm mộ chu toàn những điều đẹp lòng Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lời nguyện

Lạy Chúa là Đấng sáng tạo và điều khiển muôn loài, xin nhìn đến chúng con, và cho chúng con biết tận tình thờ phượng Chúa, hầu luôn được cảm thấy rõ ràng lòng Chúa yêu thương. Chúng con cầu xin …

Kết thúc

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.