Thứ Sáu

NGÀY TRONG TUẦN THƯỜNG NIÊN

Bài đọc 1   2Sm 7,1-25

Nhà Đavít sẽ tồn tại đến muôn đời

Vua Đavít muốn xây một ngôi nhà kính Chúa, nhưng thực ra, chính Chúa mới gầy dựng cho vua một nhà. Điều này không chỉ phản ánh lý tưởng người du mục : không thể giam hãm Thiên Chúa bất cứ nơi đâu. Chính tình yêu của Người mới chuẩn bị cho con cái Người một nơi cư ngụ. Lời sấm của Nathan hứa cho dòng dõi Đavít được trường tồn, lời sấm đó sẽ xuyên qua toàn bộ lịch sử Do thái, và sẽ được sứ thần nhắc lại trong ngày Truyền Tin.

Lời Chúa trong sách Samuen quyển 2.

1 Khi vua được yên cửa yên nhà và Đức Chúa đã cho vua được thảnh thơi mọi bề, không còn thù địch nào nữa,2 thì vua nói với ngôn sứ Na-than: “Ông xem, tôi được ở nhà bằng gỗ bá hương, còn Hòm Bia Thiên Chúa thì ở trong lều vải.”3 Ông Na-than thưa với vua: “Tất cả những gì ngài ấp ủ trong lòng, xin ngài cứ đi mà thực hiện, vì Đức Chúa ở với ngài.”

4 Nhưng ngay đêm ấy, có lời Đức Chúa phán với ông Na-than rằng:

5 “Hãy đi nói với tôi tớ của Ta là Đa-vít: Đức Chúa phán thế này: Ngươi mà xây nhà cho Ta ở sao?6 Thật vậy, từ ngày Ta đưa con cái Israel lên từ Ai-cập cho tới ngày hôm nay, Ta không hề ở trong một ngôi nhà, nhưng Ta đã nay đây mai đó trong một cái lều và trong một nhà tạm.7 Trong suốt thời gian rày đây mai đó với toàn thể con cái Israel, có bao giờ Ta đã lên tiếng hỏi một trong các thủ lãnh Israel mà Ta đã đặt lên chăn dắt dân Ta là Israel: “Sao các ngươi không xây cho Ta một ngôi nhà bằng gỗ bá hương?8 Bây giờ ngươi hãy nói với tôi tớ Ta là Đa-vít như sau: Đức Chúa các đạo binh phán thế này: Chính Ta đã cất nhắc ngươi, từ một kẻ lùa chiên ngoài đồng cỏ, lên làm người lãnh đạo dân Ta là Israel.9 Ngươi đi đâu, Ta cũng đã ở với ngươi; mọi thù địch ngươi, Ta đã diệt trừ cho khuất mắt ngươi. Ta sẽ làm cho tên tuổi ngươi lẫy lừng, như tên tuổi những bậc vĩ nhân trên mặt đất.10 Ta sẽ cho dân Ta là Israel một chỗ ở, Ta sẽ định cư chúng, và chúng sẽ ở luôn tại đó, chúng sẽ không còn run sợ, và quân gian ác cũng không còn tiếp tục áp bức chúng như thuở ban đầu,11 kể từ thời Ta đặt các thủ lãnh cai quản dân Ta là Israel. Ta sẽ cho ngươi được thảnh thơi, không còn thù địch nào nữa, Đức Chúa báo cho ngươi biết là Đức Chúa lập cho ngươi một nhà.12 Khi ngày đời của ngươi đã mãn và ngươi đã nằm xuống với cha ông, Ta sẽ cho dòng dõi ngươi đứng lên kế vị ngươi -một người do chính ngươi sinh ra-, và Ta sẽ làm cho vương quyền của nó được vững bền.13 Chính nó sẽ xây một nhà để tôn kính danh Ta, và Ta sẽ làm cho ngai vàng của nó vững bền mãi mãi.14 Đối với nó, Ta sẽ là cha, đối với Ta, nó sẽ là con. Khi nó phạm lỗi, Ta sẽ sửa phạt nó bằng roi của người phàm, bằng đòn của con người.15 Tình thương của Ta sẽ không rời khỏi nó, như Ta đã cho rời khỏi Sa-un, kẻ Ta đã bắt rời khỏi mặt ngươi.16 Nhà của ngươi và vương quyền của ngươi sẽ tồn tại mãi mãi trước mặt Ta; ngai vàng của ngươi sẽ vững bền mãi mãi.”

17 Ông Na-than đã nói lại với vua Đa-vít, đúng y như tất cả những lời ấy và tất cả thị kiến ấy.

18 Vua Đa-vít vào ngồi chầu trước nhan Đức Chúa và thưa: “Lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, con là ai và nhà của con là gì, mà Ngài đã đưa con tới địa vị này?19 Nhưng lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, Ngài còn coi đó là quá ít; Ngài lại hứa cho nhà của tôi tớ Ngài một tương lai lâu dài. Phải chăng đó là luật chung cho con người, lạy Đức Chúa là Chúa Thượng?20 Đa-vít còn nói được gì thêm với Ngài? Ngài biết tôi tớ Ngài, lạy Đức Chúa là Chúa Thượng!21 Vì lời Ngài đã phán và theo như lòng Ngài muốn, Ngài đã thực hiện tất cả công trình vĩ đại này, để làm cho tôi tớ Ngài được biết.22 Vì thế, lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, Ngài thật vĩ đại: không ai sánh được như Ngài; và không có Thiên Chúa nào khác ngoại trừ Ngài, theo như mọi điều tai chúng con đã từng được nghe.23 Dưới đất có một dân tộc nào được như dân Ngài là Israel? Thiên Chúa đã đến cứu chuộc dân này để làm thành dân của Ngài, đặt tên cho nó, thực hiện cho nó những điều vĩ đại và khủng khiếp, hầu xua đuổi các dân tộc và các thần của chúng cho khuất mắt dân mà Ngài đã cứu chuộc từ Ai-cập về cho mình.24 Ngài đã lập Israel, dân Ngài, để nó thành dân Ngài mãi mãi; còn Ngài, lạy Đức Chúa, Ngài đã trở thành Thiên Chúa của chúng.25 Giờ đây, lạy Đức Chúa là Thiên Chúa, lời Ngài đã phán về tôi tớ Ngài và nhà của nó, xin Ngài giữ mãi mãi, và xin hành động như Ngài đã phán.

Xướng đáp    x. Lc 1,30-32; Tv 131 (132),11

X    Sứ thần Gáprien nói cùng trinh nữ Maria rằng : “Này bà sẽ thụ thai, và hạ sinh một con trai. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavít, tổ tiên Người;

*     Người sẽ trị vì trong nhà Giacóp đến muôn đời.

Đ    Đức Chúa đã thề cùng vua Đavít và sẽ không thất tín bao giờ ; thề rằng : “Chính con ruột của ngươi, Ta sẽ đặt lên thừa kế ngai vàng”. *

 

Bài đọc 2

Về phần xác, Đức Giêsu Kitô thuộc dòng dõi Đavít.

Trích sách của thánh Âutinh, Giám mục, về ơn tiền định.

Ánh sáng vô cùng rực rỡ của ơn tiền định và ân sủng là chính Đấng Cứu Độ, chính Đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người, tức là con người Đức Kitô Giêsu. Thử hỏi bản tính nhân loại nơi Người đã có công trạng gì trước, do việc làm hay do đức tin, mà được địa vị đó? Xin trả lời cho tôi câu hỏi này : Bởi đâu con người ấy đáng được như vậy, tức là trở nên Con Một Thiên Chúa, nhờ được Ngôi Lời đồng hằng hữu với Chúa Cha đảm nhận, mà thành một ngôi vị? Trước đây Người đã làm điều gì tốt lành mà được như thế? Trước đây Người đã làm gì, đã tin gì, đã xin gì để đạt được địa vị cao sang khôn tả dường ấy? Há chẳng phải nhờ Ngôi Lời hành động và đón nhận, mà con người ấy, từ lúc bắt đầu hiện hữu nhờ Người, thì đã bắt đầu là Con Một Thiên Chúa sao?

Vậy ước gì chúng ta nhìn thấy nguồn ân sủng ở nơi Đức Kitô là Đầu của chúng ta tràn sang mọi chi thể của Người, tùy theo khả năng của mỗi chi thể. Ân sủng làm cho bất cứ ai trở thành Kitô hữu từ khi họ bắt đầu tin, cũng chính là ân sủng đã làm cho Con Người ấy trở thành Đức Kitô, ngay từ khi bắt đầu làm người: nhờ Thánh thần, con người được sinh lại, và cũng nhờ Thánh Thần đó, Đức Kitô được sinh ra; nhờ Thánh Thần, chúng ta được ơn tha tội và cũng nhờ Thánh Thần đó, Đức Kitô không hề mắc tội nào. Chắc chắn Thiên Chúa đã biết trước Người sẽ làm chứng điều đó, nên ơn tiền định dành cho các thánh cũng chính là ơn rạng ngời hơn cả nơi Đấng Thánh vượt trên chư thánh. ai là người hiểu đúng lời chân lý lại có thể phủ nhận ơn này ? Quả thật chúng ta biết rằng chính Chúa hiển vinh, với tư cách là con người trở thành Con Thiên Chúa, Đấng ấy đã được ơn tiền định.

Vậy Đức Giêsu đã được tiền định : Đấng sẽ là con vua Đavít theo xác thể thì lại là Con Thiên Chúa đầy quyền năng, theo Thần Khí thánh hóa, vì Người được sinh bởi Thánh Thần và bởi Đức Trinh Nữ Maria. Chính vì Thiên Chúa, Ngôi Lời đón nhận một con người cách đặc biệt và khôn tả, nên đúng ra và thực sự phải nói rằng Đức Giêsu vừa là Con Thiên Chúa, vừa là con loài người : là con loài người vì là một con người được Ngôi Lời đón nhận ; là Con Thiên Chúa vì là Thiên Chúa, Con Một đã đón nhận một con người. chẳng vậy, chúng ta sẽ phải tin Thiên Chúa bốn ngôi chứ không phải Ba Ngôi.

Thiên Chúa tiền định cho bản tính con người Đức Giêsu được nâng lên một cách lạ lùng, cao siêu, tuyệt vời, đến nỗi không thể nào nâng cao hơn được nữa. Cũng vậy, vì chúng ta, thần tính của Ngôi Lời không thể xuống thấp hơn được nữa, khi nhận lấy bản tính con người chúng ta với tất cả sự yếu hèn của xác thịt, cho đến độ chết trên thập giá. Vậy, cũng như chỉ có một mình Đức Kitô đã được tiền định để làm Đầu chúng ta, thì nhiều người trong chúng ta cũng được tiền định để làm chi thể của Người. Ở đây, đừng nói đến công trạng của loài người nữa, vì chúng đã tiêu tan cả rồi do tội của Ađam ; nhưng hãy cao rao ân sủng của Thiên Chúa đang ngự trị nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Con Một Thiên Chúa, và là Chúa duy nhất. Vậy, nếu có ai tìm được nơi Đấng là Đầu của chúng ta những công trạng có trước khiến Người được sinh ra cách lạ lùng như vậy, thì người đó mới nên tìm ở nơi chúng ta, là chi thể của Người, những công trạng có trước khiến nhiều người trong chúng ta được tái sinh.

Xướng đáp   x. Gl 4,4-5 ; Ep 2,4 ; Rm 8,3

X    Khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người đàn bà và sống dưới Lề Luật;

*     để chuộc những ai sống dưới Lề Luật.

Đ    Thiên Chúa giàu lòng thương xót và rất mực yêu mến chúng ta, nên đã sai chính Con mình đến mang thân xác giống như thân xác tội lỗi chúng ta. *

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đã dủ lòng thương nhận chúng con làm nghĩa tử để chúng con trở thành con cái ánh sáng, xin đừng để chúng con sa vào cảnh tối tăm lầm lạc, nhưng gìn giữ chúng con luôn rạng ngời ánh sáng chân lý Chúa. Chúng con cầu xin