Thứ Sáu

NGÀY TRONG TUẦN THƯỜNG NIÊN

Bài đọc 1   1V 1,11-35 ; 2,10-12

Salômôn được vua Đavít chọn để kế vị.

Sau khi âm mưu nơi cung cấm bị bẻ gẫy, vua Đavít đặt người Chúa chọn là Salômôn lên ngôi báu. Cùng với tân vương, vương quốc Ítraen sẽ đạt tới hoàng kim thời đại. Tuy nhiên, vua cũng có những lầm lỗi khiến vua không trung thành với sứ mạng đến nỗi các ngôn sứ sẽ phải nặng lời quở trách.

Lời Chúa trong sách các Vua quyển 1.

1,11 Bấy giờ ông Na-than nói với bà Bát Se-va mẹ của Sa-lô-môn: “Bà không nghe biết sao: A-đô-ni-gia-hu, con bà Khác-ghít đã làm vua, mà vua Đa-vít chúa thượng của chúng ta không hay biết gì hết?12 Bây giờ, này, tôi xin góp ý với bà để bà tự cứu lấy mạng mình và mạng Sa-lô-môn con bà nữa.13 Bà hãy đi yết kiến vua Đa-vít và thưa với người: “Thưa đức vua, chúa thượng của tiện thiếp, nào chẳng phải chính ngài đã thề với tiện thiếp rằng: Chắc chắn Sa-lô-môn, con của ái khanh sẽ lên kế vị trên ngai báu ta? Vậy tại sao hoàng tử A-đô-ni-gia-hu lại đã làm vua?14 Này, khi bà còn đang ở đó hầu chuyện đức vua, thì tôi sẽ vào sau, và bổ túc cho lời bà.”

15 Bà Bát Se-va vào chầu vua tại ngự phòng. (Vua đã quá già, và nàng A-vi-sác, người Su-nêm, hầu hạ vua).16 Bà Bát Se-va quỳ gối phủ phục trước mặt vua; vua hỏi: “Có chuyện gì thế, ái khanh? “17 Bà thưa với vua: “Thưa chúa thượng, ngài đã nhân danh Đức Chúa, Thiên Chúa của ngài mà thề với nữ tỳ của ngài rằng: “Sa-lô-môn con của ái khanh sẽ làm vua kế vị ta trên ngai báu của ta.18 Nhưng bây giờ, này, A-đô-ni-gia đã làm vua, thế mà đức vua chúa thượng của tiện thiếp vẫn không hay biết.19 Hoàng tử đã sát tế bò, bê béo, chiên cừu nhiều vô kể, rồi mời tất cả các hoàng tử, mời tư tế Ép-gia-tha, ông Giô-áp chỉ huy quân đội; còn Sa-lô-môn tôi tớ ngài thì hoàng tử không mời.20 Nhưng, chính nơi ngài, tâu đức vua chúa thượng của tiện thiếp, nơi ngài toàn thể Israel đều để mắt trông chờ, xem ngài sẽ phán quyết cho ai lên kế vị ngài trên ngai báu của đức vua chúa thượng của tiện thiếp.21 Thành ra khi đức vua chúa thượng của tiện thiếp đã an nghỉ với tổ tiên, thì tiện thiếp cùng với Sa-lô-môn con của tiện thiếp sẽ phải mang tội.”

22 Bà còn đang trình bày với vua, thì ngôn sứ Na-than đến.23 Người ta báo tin cho vua hay có ngôn sứ Na-than đến. Ông đi vào phủ phục trước mặt vua, mặt sát đất.24 Ông Na-than nói: “Thưa đức vua chúa thượng tôi, thế ra chính ngài đã phán quyết: “A-đô-ni-gia-hu sẽ làm vua kế vị ta, nó sẽ ngồi trên ngai của ta.25 Vì hôm nay hoàng tử đã xuống sát tế bò, bê béo, chiên cừu nhiều vô kể, rồi mời tất cả các hoàng tử, các người chỉ huy quân đội, tư tế Ép-gia-tha. Này họ đang ăn uống trước mặt hoàng tử ấy và hoan hô: “Vua A-đô-ni-gia-hu muôn năm!26 Còn bề tôi ngài là hạ thần đây, rồi tư tế Xa-đốc, ông Bơ-na-gia-hu con ông Giơ-hô-gia-đa cũng như Sa-lô-môn bề tôi của ngài, thì hoàng tử không mời.27 Nếu sự việc này đã do đức vua chúa thượng tôi quyết định, thì đúng là ngài đã không cho các bề tôi của ngài biết: ai sẽ lên kế vị trên ngai báu của đức vua chúa thượng tôi.”

28 Vua Đa-vít lên tiếng nói: “Mời Bát Se-va vào cho ta.” Bà vào chầu vua và đứng trước mặt vua.29 Bấy giờ vua thề và nói: “Ta thề nhân danh Đức Chúa, Đấng đã giải thoát ta khỏi mọi cơn quẫn bách:30 đúng như ta đã thề với ái khanh nhân danh Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel, rằng Sa-lô-môn của ái khanh sẽ làm vua kế vị ta; chính nó sẽ ngự trên ngai ta, thay thế ta, và ngay hôm nay ta sẽ thi hành như thế.”31 Bà Bát Se-va quỳ xuống phủ phục trước mặt vua, mặt sát đất, và nói: “Đức vua Đa-vít chúa thượng của tiện thiếp muôn muôn năm! “32 Vua Đa-vít nói: “Gọi vào đây cho ta tư tế Xa-đốc, ngôn sứ Na-than, ông Bơ-na-gia-hu con ông Giơ-hô-gia-đa.” Những người này vào chầu vua.33 Vua nói với họ: “Hãy đưa các bề tôi của chúa thượng các ngươi đi theo các ngươi; để Sa-lô-môn con ta cỡi con la cái của ta, rồi đưa nó xuống Ghi-khôn.34 Ở đấy tư tế Xa-đốc và ngôn sứ Na-than sẽ xức dầu phong nó làm vua Israel; các ngươi sẽ rúc tù và và hô: “Vua Sa-lô-môn muôn năm!35 Rồi các ngươi sẽ theo nó đi lên, nó sẽ vào ngự trên ngai của ta, nó sẽ làm vua thay thế ta, vì nó chính là người mà ta đã đặt lên cai quản Israel và Giu-đa.”

2,10 Vua Đa-vít đã an nghỉ với tổ tiên ông, và được chôn cất trong Thành vua Đa-vít.11 Thời gian vua Đa-vít trị vì Israel là bốn mươi năm: vua trị vì tại Khép-rôn bảy năm và tại Giê-ru-sa-lem ba mươi ba năm.

12 Vua Sa-lô-môn ngự trên ngai vua Đa-vít, thân phụ ông, và vương quyền của ông thật là vững chắc.

Xướng đáp   Dc 3,11 ; Tv 71 (72),1.2

X.  Các thiếu nữ Xion, hãy ra chiêm ngưỡng vua Salômôn : người đội triều thiên hoàng thái hậu đã đội cho người

*   trong ngày vui nhất của lòng người.

Đ.  Tâu Thượng Đế, xin ban quyền bính Ngài cho vị Tân Vương, để người xét xử dân Ngài theo công lý và bênh vực quyền lợi kẻ nghèo hèn. *

Bài đọc 2

Phúc cho chúng ta, nếu chúng ta chu toàn mệnh lệnh Chúa mà sống hòa thuận trong đức ái

Trích thư của thánh Clementê I, giáo hoàng, gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, anh em đã thấy đức ái thật lớn lao và lạ lùng. Sự trọn lành của đức ái thật khôn tả. Ai là người xứng hợp để sống trong đức ái, nếu không phải là những kẻ được Thiên Chúa làm cho xứng đáng? Vậy chúng ta hãy cầu nguyện, xin Chúa thương ban cho ta sống tình bác ái thoát khỏi mọi xu hướng phàm tục, không bị ai trách cứ. Mọi thế hệ từ Ađam tới nay đã qua đi ; nhưng những ai thành toàn trong đức ái nhờ ơn Thiên Chúa, thì được ở nơi dành cho các thánh. Họ sẽ được xuất hiện trong Nước của Đức Kitô khi Người đến viếng thăm, vì Sách Thánh đã chép : Hãy đi vào phòng đóng cửa lại, hãy ẩn mình trong giây lát cho tới lúc trận lôi đình qua đi. Bấy giờ Ta sẽ nhớ đến ngày tốt lành mà đưa các ngươi lên khỏi huyệt.

Anh em thân mến, phúc cho chúng ta nếu chúng ta chu toàn mệnh lệnh Chúa mà sống hòa thuận trong đức ái, để nhờ đức ái, chúng ta được tha thứ tội lỗi. Quả thế, Sách Thánh đã ghi : Hạnh phúc thay, kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, người có tội mà được khoan dung. Hạnh phúc thay, người Chúa không hạch tội, và lòng trí chẳng chút gian tà. Lời chúc phúc đó dành cho những kẻ được Thiên Chúa tuyển chọn nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Xin tôn vinh Thiên Chúa đến muôn đời. Amen.

Vậy, chúng ta hãy xin Thiên Chúa thứ tha mọi lỗi lầm ta đã phạm, đã làm vì bị tên thuộc hạ nào đó của kẻ thù xúi giục. Nhưng những kẻ cầm đầu cuộc phản loạn và chia rẽ phải nhìn vào niềm hy vọng chung. Những kẻ sống trong sự kính sợ và đức ái thì muốn rằng thà mình chứ không phải người khác rơi vào cảnh khốn khó. Họ muốn rằng thà mình bị khiển trách còn hơn là làm mất đi sự đồng tâm đã được truyền lại cho chúng ta cách cao đẹp và chính đáng, vì lẽ thà xưng thú lỗi lầm còn hơn là để cho lòng mình ra chai đá.

Bởi thế, trong anh em, ai là người quảng đại, có lòng trắc ẩn và đầy tràn tình yêu mến, người ấy hãy nói : “Nếu vì tôi mà xảy ra phản loạn, bất hòa và chia rẽ, thì tôi xin rút lui. Tôi sẽ đi bất cứ nơi nào anh em muốn và làm những gì mà cộng đồng ra lệnh, miễn là đàn chiên Đức Kitô được sống bình an với các kỳ mục được cắt đặt.” Ai làm như thế thì sẽ được vinh dự lớn trong Đức Kitô và sẽ được đón tiếp ở mọi nơi, vì Chúa làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài. Người nào sống cuộc sống thần linh ấy, thì vẫn làm và sẽ làm như vậy mà không bao giờ hối tiếc.

Xướng đáp   1Ga 4,21 ; Mt 22,40

X.  Đây là điều răn mà chúng ta đã nhận được từ Thiên Chúa :

 ai yêu mến Thiên Chúa, thì cũng yêu thương anh em mình.

Đ.  Tất cả Luật Môsê và các sách Ngôn Sứ đều thuộc vào hai điều răn ấy. *

Lời cầu              

– Lạy Chúa, xin thương đến các anh (chị) em chúng con vắng mặt, và những người làm ơn cho chúng con.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban phúc lành cho dân Chúa, và cho những ai chưa nhận biết Chúa được trở về tin yêu Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

– Xin Chúa ban ơn cho những người xin chúng con cầu nguyện, và cho những ai đã ly trần được hưởng tôn nhan Chúa muôn đời.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(*) Lễ bổn mạng và các dịp lễ đặc biệt của anh (chị) em, thêm lời cầu như sau :

– Xin Chúa ban cho… sức mạnh hồn xác, để tận lực yêu mến Chúa và hâm mộ chu toàn những điều đẹp lòng Chúa.

* Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Lời nguyện

Lạy Chúa, nhờ Con Chúa hạ mình xuống, Chúa đã nâng loài người sa ngã lên, xin rộng ban cho các tín hữu Chúa niềm vui thánh thiện này : Chúa đã thương cứu họ ra khỏi vòng nô lệ tội lỗi, thì xin cũng cho họ được hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin

Kết thúc

X. Nào ta chúc tụng Chúa.
Đ. Tạ ơn Chúa.